ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာစရာ

Fri, 07/12/2019 - 04:38 -- admin_ygn

      ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ျမင္ၿမိဳ႕တြင္ တံခြန္စက္မႈ လက္မႈ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးမွ ထုတ္္လုပ္ေသာ ေျပာင္း အခြံခြာရန္မလိုေသာ  ေျပာင္းေျခြေလွ႔သန္႔စင္စက္ကုိ  ေျပာင္း စိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။တံခြန္စက္မႈလက္မႈမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေျပာင္းဖူးေျခြေလွ႔စက္မွာ ျမင္း ေကာင္ေရ(၂၅-၂၈) ေကာင္အားေပးစက္တပ္ဆင္ထားသည္။ စက္စြမ္းအားအေနျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ေျပာင္း ဖူးဆန္တင္း(၁၀၀ မွ၁၅၀အထိ) ေျခြႏိုင္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းရ လြယ္ကူေသာ ဘီးတပ္ေျခြေလွ႔စက္ျဖစ္သည္။  ေျပာင္းေျခြေလွ႔စက္၏ တန္ဖိုးမွာ အားေပးစက္အပါအ၀င္ က်ပ္သိန္း ၃၄  ၀န္းက်င္သာရွိေသာ ျပည္တြင္းထုတ္စက္ျဖစ္ သည္။
       ေျခြေလွ႔စက္ မွာယူအသံုးျပဳလိုေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ မွာယူ အသံုးျပဳမည့္ ေဒသသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳေသာ ေျခြေလွ႔စက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ခြ်တ္ယြင္းမႈရွိပါက တံခြန္စက္မႈလက္မႈမွ ျပန လ ည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ ကိုရီးယားနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျခြေလွ႔စက္ျဖစ္သျဖင့္ ေျပာင္းအခြံခြာစရာမလိုဘဲ ေျခြေလွ႔ႏိုင္ျခင္း၊ ေျခြေလွ႔ၿပီးေျပာင္းဆန္မ်ား သန္႔စင္ ျခင္း၊ ေျခြေလွ႔ေသာအခြံထဲ၌ ေျပာင္းဆန္ အေလအလြင့္မရွိျခင္းမ်ားသည္ ပုိမိုသာ လြန္ေသာ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ တံခြန္စက္မႈလက္မႈမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေျပာင္းဖူးေျခြစက္အား မွာယူလိုပါက ဦးတင့္လြင္ တံခြန္စက္မႈလက္မႈလယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ ေရး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၅၀၃၆၈၉၀ သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ေနမ်ဳိးေ၀

Local Trade News

Pages