ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ စက္႐ုပ္ျပပြဲ တ႐ုတ္တြင္ က်င္းပ

Mon, 05/20/2019 - 06:13 -- admin_ygn

     တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ယုေယာင္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စက္႐ုပ္ထိပ္သီးျပပြဲကို ေမ ၉ ရက္မွ စတင္၍ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။  အဆိုပါ စက္႐ုပ္ထိပ္သီးျပပြဲတြင္ ယြမ္ ၁၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၆ ဘီလီယံ) ေက်ာ္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွမႈစီမံကိန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သံုးရက္ၾကာက်င္းပသည့္ အဆိုပါ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ 6th China Robotop and Intelligent Economic Talent Summit ျပပြဲကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ  ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ 6th China Robotop and Intelligent Economic Talent Summit ျပပြဲတြင္ စက္႐ုပ္တီထြင္ အသံုးခ်မႈပညာႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မ်ားရွိ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္း ေပါင္း ၈၀ နီးပါးမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ျပသခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပပြဲအတြင္း သုေတသနႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္  ေစ်းကြက္၊ ေငြလံုးေငြရ င္းႏွင့္ စြမ္းရည္အပါအ၀င္ ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲကာ သီးျခားဖိုရမ္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္း ၂၈ ခုက စက္႐ုပ္မ်ား၊ ဥာဏ္ရည္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာ ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းမ်ားအား အဓိက ထားၿပီး ယင္းစီမံကိန္း ၂၈ ခုသည္ စက္႐ုပ္ တီထြင္အသံုးခ်မႈပညာႏွင့္   ဥာဏ္ရည္တု   စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျမင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ရန္တို႔ကို မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဟန္ေနသစ္

International Trade News

Pages