ေဟာင္ေကာင္အစိုးရမွ အိုနာစာရန္ပုံေငြထည့္၀င္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့

Tue, 04/09/2019 - 04:41 -- admin_ygn

          မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရသည့္ အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္၀င္ ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ေငြပမာဏ လုံေလာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္လိုလိုလားလား ထပ္တိုး ထည့္၀င္လာေစေရးအစိုးရမွ အခြန္ ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ တိုက္တြန္းခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္  ေဟာင္ေကာင္အစိုးရမွရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္၀င္မည့္ ပမာဏျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ ရမည့္ လစာမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏအား  တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပး ထားသည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ သစ္မွာ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အက်ံဳး၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
        လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရသည့္ အနိမ့္ဆုံးပမာဏသာလွ်င္ ထည့္၀င္ၾကသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ လုံေလာက္ သည့္ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈရွိေစရန္ အျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လက္ရွိတြင္ အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္သမားမ်ား လစဥ္၀င္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားဘက္မွ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအသီးသီး ထည့္၀င္ရၿပီး အဆိုပါရန္ပုံေငြထည့္၀င္ေငြ မ်ားအား တိုးပြားလာေစရန္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရွိကာ အသက္(၆၅)ႏွစ္ျပည့္၍ ပင္စင္ယူ ခ်ိန္တြင္  မိမိႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔မွ ထည့္၀င္ထားေသာပမာဏႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားပါ တစ္လုံးတစ္ခဲ တည္းျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
           ဥပေဒသစ္တြင္ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းပမာဏမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀ ထိ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ေဟာ င္ေကာင္ေ ဒၚလာ ၁၀၂၀၀( ၆၀၀၀၀ ထ ၁၇ရာခုိင္ႏႈန္း) သက္သာေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအေပၚမူတည္၍  ေဟာင္ ေကာင္ေဒၚလာ ၁၈၀ မွ ၁၀၂၀၀ ထိ အခြန္သက္သာခြင့္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ဥပေဒတြင္ ၀င္ေငြ ၏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၀င္ေငြ ခြန္အျဖစ္  ေပးေဆာင္ရၿပီး  အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔  ထည့္၀င္သည့္ အျမင့္ဆုံးကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ  တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ ၃၆၀၀၀ သာ ၀င္ေငြမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ယခု ဥပေဒသစ္တြင္ ယခင္ထက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၄၀၈၀ ((၆၀၀၀၀-၃၆၀၀၀)ထ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)ခန္႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိ ကာဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအတြက္ စုစုေပါင္းေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၈၁၆၀ ခန္႔ ပိုမိုစုေ ဆာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
         အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ႏုတ္ပယ္ခြင့္အား အျမင့္ဆုံးေဟာင္ ေကာင္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ထိ တိုးျမႇင့္သတ္ မွတ္ရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္၏ အိုနာစာ ရန္ပုံေငြကို  တိုးပြား၍ အျမတ္ရရွိေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးေသာ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ HS BC ၊ Manu-life ၊ AIA ၊ Prudential Principal Trust Co (Asia)၊  MassMutual Asia ႏွင့္ Sun Life Hong Kong  တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွာ သက္ ႀကီးရြယ္အိုလူဦးေရ အခ်ိဳးပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္၀င္သည့္ပမာဏ မွာေလ်ာ့နည္းေနေသးသည့္အတြက္ အိုနာစာရန္ပုံေငြပမာဏမွာ ကမၻာတြင္ တတိယေျမာက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ 

 

ျဖဴျဖဴလႈိင္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages