ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရႊျဖင္႕ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို့/တင္သြင္းခြင္႕ျပဳ

Wed, 01/31/2018 - 03:59 -- admin_ygn

       ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္၍ တရား၀င္ တင္ပို႔/တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္မႈပေပ်ာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ ေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိေစရန္၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၇/၂၀၁၈  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
         ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ  အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊  အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္ပို႔/တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.commerce.gov.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

 

သန္းစိုး

Local Trade News

Pages