ေရစႀကိဳကုန္စည္ဒိုင္တြင္ မတ္ပဲေဈး အနည္းငယ္တက္ေန

Tue, 10/30/2018 - 06:42 -- admin_ygn

     ယခုတစ္ပတ္ေရစႀကိဳကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ေျမပဲဆန္ႏွင့္မတ္ပဲမွာေဈးအနည္းတက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေျမပဲနီလံုးဆန္ တစ္ပိႆာ လွ်င္ က်ပ္ ၂၇၀ဝ မွ ၂၈၀ဝ ၊   ကြ်န္းေျမပဲလံုးဆန္ တစ္ပိႆာလွ်င္  က်ပ္၂၇၀ဝ၊ ေျမပဲျဖဴလံုးဆန္ တစ္ပိႆာ လွ်င္ က်ပ္ ၂၈၀ဝ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ေရစႀကိဳကုန္စည္ဒိုင္တြင္ မတ္ပဲ ေဈးအနည္းငယ္တက္လ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးကိုလိုက္၍ တစ္တင္းလွ်င္  က်ပ္ ၁၇၀ဝ၀ မွ ၁၉၅၀ဝ၊ ပဲဇီးကြက္တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၅၅၀ဝ၊ ကုလားပဲဝါ   တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္၂၄၅၀ဝ-၂၅၀ဝ၀ ျဖင့္ အိတ္ ၁၀ဝခန္႔၊ ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး  တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၃၈၀ဝ- ၂၄၀ဝ၀  အိတ္ ၂၀ဝ ခန္႔၊  ကုလားပဲဝါလံုးႀကီးႏွင့္ ကုလားပဲျဖဴ လံုးႀကီးမွာ ေဈးတူေနၿပီး အေရာင္းအဝယ္အားျဖင့္ အနည္းငယ္သာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။               

လိႈင္ဥမၼာဦး(ပခုကၠဴ)

Local Trade News

Pages