ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ေရထြက္ကုန္ အစားအေသာက္မ်ားကို ပိုမိုတင္သြင္းေနသည့္ ဟူနန္ျပည္နယ္

Fri, 05/03/2019 - 07:07 -- admin_ygn

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  ဟူနန္ျပည္နယ္ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း  ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ အစားအေသာက္ တန္ခ်ိန္ ၃၂၇၇ ဒသမ ၆ တန္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေ သာႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ၁၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ တင္သြင္းမႈ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ယြမ္ ၂၃၀ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၉၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း   တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ပ်မ္းမွ်  သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ၆၈ ဒသမ ၇ ယြမ္ ရွိခဲ့ကာ ၃၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း  တိုးလာခဲ့ပါ သည္။
       ဟူနန္ျပည္နယ္သို႔ ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္အစားအေသာက္မ်ား တင္သြင္းမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍  အတက္ ဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ လစဥ္တင္သြင္းမႈ ပမာဏႏွစ္ဆ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ မ်ားတြင္ သြင္းကုန္ပမာဏ ၇ ဒသမ ၅ ဆႏွင့္ ၁၁ ဒသမ ၁ ဆ အသီးသီး တိုး တက္လာပါသည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း  ဟူနန္ ျပည္နယ္သည္ ဗီယက္နမ္မွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို   ပမာ ဏအားျဖင့္ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း   ေရထြက္ကုန္တင္သြင္းမႈ၏ ၄၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကို တင္သြင္း ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တန္ဖိုးအား ျဖင့္ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး  စုစုေပါင္း တန္ဖိုး၏ ၆၉ ဒသမ ၆ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကို တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း  ေတြ႕ရပါသည္။အဓိကတင္သြင္းသည့္ ေရထြက္ကုန္ စည္မ်ားမွာ ပုစြန္တုတ္ႀကီးႏွင့္  ေအးခဲ ကင္းမြန္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ေရထြက္ကုန္မ်ားကို  တင္သြင္း ရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္လအတြင္း ဟူနန္ျပည္နယ္ သည္ ေလေၾကာင္းျဖင့္  ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း ၂၀၇၁ ဒသမ ၇ တန္ကို တင္ သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၅ ဒသမ ၂ ဆ တိုးတက္လာ ကာ စုစုေပါင္းတင္သြင္းမႈ၏ ၆၃ ဒသမ ၂ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ေလေၾကာင္း ျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး မွာ  ယြမ္သန္း ၂၀၀ျဖစ္ၿပီး ၄၀ ဒသမ ၆ဆ တိုးတက္လာကာ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျဖင့္ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါသည္။
         ယမန္ႏွစ္မွစ၍ ဟူနန္ျပည္နယ္ တြင္ ကုန္စည္အျပည့္တင္ေဆာင္လာသည့္  ေလယာဥ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးခဲ့ပါ သည္။ သြင္းကုန္အားျဖင့္ ကုန္တင္ ေလယာဥ္အမ်ားစုတို႔မွာ ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္အစားအစာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာၾကပါသည္။ ပို႔ကုန္အားျဖင့္ ကုန္ တင္ေလယာဥ္အမ်ားစုတို႔သည္ ဟူနန္ ႏွင့္ အျခားတ႐ုတ္ေဒသမ်ားမွ  ထြက္ ရွိသည့္ ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သယ္ ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ ျဖင့္ ကုန္သြယ္သည့္လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဟူနန္ျပည္နယ္မွ တင္သြင္းသည့္ ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ကုန္စည္မ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ တန္ဖိုးမွာ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ေဒါက္တာေရႊစင္ကုိ စီးပြားေရးသံမွဴး၊ နန္နင္းၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages