ေမြးျမဴေရးေတာင္သူမ်ားအတြက္ ကြၽဲ ၊ ႏြား တရား၀င္တင္ပို႔မႈမွ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိ

Wed, 01/31/2018 - 03:53 -- admin_ygn

          စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအရ ျဖစ္ ေပၚေနေသာ လြတ္လ ပ္ေသာေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈမ်ားအား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ ရွိေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္အခမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္၊ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစ ရန္၊ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ဆိတ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္ပ ေစ်းကြက္ရရွိေစရန္ တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအားျပည္ပသို႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရား ၀င္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာ ၉ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၉/ ၂၀၁၇) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ၀န္ႀကီး႐ုံး၏ ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ စက-၁၂/၂-၁၈/၂၀၁၆ (၃) ျဖင့္ ဆိတ္ အရွင္မ်ားကိုလည္း ျပည္ပသို႔ျပန္လည္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
            မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြား(အရွင္)မ်ား တရား၀င္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တိရစၦာန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (AQS) ေျမေနရာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ရန္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ရက္တြင္ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ တာ၀န္ခံႏွင့္ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈၿပီး မိုင္းယု (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ၾကား ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ႀကီးအနီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ငါးဖာလုံခန္႔အကြာအေ၀းရွိ က်ိန္စမ္း ေက်ာ့ေက်ာက္တိုင္လမ္းခြဲအနီး ခုနစ္ဧကအက်ယ္အ၀န္းရွိ တိရစၦာန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (AQS) စခန္းအားတစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ကြၽဲ၊ ႏြား(အရွင္)မ်ားအား(ယာယီ) က်န္းမာေရး စစ္ေဆး တဲ့ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တိရစၦာန္ အရွင္မ်ား တင္ပို႔မႈကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွာ ဆိတ္အရွင္ေကာင္ေရ ၄၁၄၇၀၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၁၈ သန္း၊ ၀က္အရွင္ေကာင္ေရ ၄၀၀၀၊ တန္ဖိုး အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၈၀ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလ မွဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔) ထိ ၀က္အရွင္ ၁၂၅၀ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၁၅၀ သန္း၊ သိုးအရွင္ ၁၄၄၀ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၀၄ သန္း၊ ဆိတ္အရွင္ ၁၂၃၄၅၉ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၃၃ သန္း၊ ကြၽဲအရွင္ ၅၇၇ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၇၄၉ သန္း၊ ႏြားအရွင္ ၅၄၂၃ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၀၇ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။
        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔  ျပည္တြင္းထြက္  ေအးခဲအမဲသား၊ အမဲသား (အေျခာက္)ႏွင့္ အမဲေဘးထြက္ပစၥည္းတို႔ကို ပို႔ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ တင္ ပို႔ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ကြၽဲ၊ ႏြား(အရွင္)မ်ားကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလမွသာ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားရွိတဲ့အတြက္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ ေလာက္မွာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တင္ပို႔ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္တင္ပို႔မႈအေနနဲ႔ ဆိတ္အရွင္တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ေကာင္ ၃၃၀ ႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား (အရွင္) တစ္ရက္ပ်မ္းမွ်ေကာင္ေရ ၂၀၀ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ကြၽဲ၊ ႏြား (အရွင္) တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၆၀ ခု၊ ကြၽဲ၊ ႏြားေကာင္ေရ ၆၀၀၀ ေကာင္၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၂၅၆ သန္းတင္ပို႔မႈရွိၿပီး၊ ၀က္အရွင္မွာ  ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ေမြးျမဴ လုပ္ကိုင္သူနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစား သုံးမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တင္ပို႔မႈနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
          ကြၽဲ၊ ႏြား(အရွင္) ေတြကိုေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြး တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြကေန ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ တိ/ေမြး/ကု (ယာယီ)  စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူ စုေဆာင္းၾကတာျ ဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ရန္အတြက္ တိရစၦာန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ တိရစၦာန္ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္ အေထာက္အထား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္  ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ေဒသကြၽဲ ၊ ႏြား (အရွင္)မ်ား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးႏွင့္  ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းဌာနခြဲတြင္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီး ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႏွစ္ညအိပ္၊ သံုးရက္ခရီးျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၂ ဘီးယာဥ္ တစ္စီးလွ်င္ ကြၽဲ၊ ႏြား ၂၀ မွ ၂၅ ေကာင္တင္ေဆာင္ကာ ၁၆ မိုင္၊ ေရပူကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးေရးစခန္း (ဃ့နခု ဏသငညအ) တို႔တြင္ အစစ္ေဆးခံ၍ ၎င္းမွ တစ္ဆင့္ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ၀င္ေရာက္အစစ္ ေဆးခံၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိရစၦာန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (ဗွ်ွ) စခန္းမွ ံနေူအ့ ဃနမအင္ငခေအန စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္အတူ အမွန္ တင္ပို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ စြာ တင္ပို႔ကုမၸဏီမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။  
           ယခင္တုန္းက ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားဟာ လယ္ယာက႑တြင္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကိုသာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အဓိကဦးစားေပး အသုံးျပဳ လ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်လယ္ ယာက႑မွ စက္မႈ လယ္ယာက႑သို႔  ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ခိုင္းကြၽဲ၊ ခိုင္းႏြားမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ျပည္တြင္းတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ေမြးျမဴထားေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား သာမက ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေမြးျမဴထားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွပါ စီးပြားျဖစ္ျပည္ပသို႔ ေမြးျမဴေရာင္းခ်လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိလာပါတယ္။ကြၽဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမေပး မီကာလက တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနၿပီး ယခုအခါ တရား၀င္တင္ ပို႔ခြင့္အား ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာေနသူမ်ားသည္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔  ေရာက္ရွိ လာၿပီး ၎လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေ နျဖင့္  တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ အတားအဆီးမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး လြတ္လပ္ စြာ အလြယ္တကူ သြားလာေနရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။  တရား၀င္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းၿခံမွ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး မူဆယ္အေရာက္ ႏြားတစ္ေကာင္ သယ္ယူမႈခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္မွာက်ပ္ ၁၆ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရေစ်းမွာ က်ပ္ ၁၉ သိန္းခန္႔ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏြား တစ္ေကာင္ သံုးသိန္းက်ပ္ခန္႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနေၾကာင္း သိရွိရ ပါတယ္။ ကြၽဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ လိုင္စင္ျဖင့္ တင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္  ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား စြာရရွိေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားအေနျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကြၽဲ၊ ႏြား ေမြးျမဴလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားႏွင့္  ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ သံုးဆတိုး ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔တရား၀င္တင္ပို႔လ်က္ ရွိေသာ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္စသည့္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အား ယခုထက္ပိုမို တိုးျမႇင့္ေ ဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ ရပါတယ္။

 

လန္းဆန္းဦး (မူဆယ္)

Local Trade News

Pages