မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ (၂-၄-၂၀၁၂) (၁/၂၀၁၂)

Tue, 07/17/2012 - 03:45 -- Anonymous (not verified)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊
(ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၅ ဦးနှင့် အထက်)
၅%
လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV)
(၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) ၅၀%
(၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
(၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၁၀၀%
(၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၂၀%