မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ

Fri, 11/06/2015 - 10:30 -- dotadmin
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခ
ကုန်တင်ယာဉ်များ (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) ၅%
ခရီးသည်တင်ယာဉ် (ဘတ်စ်) ၊
(ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ၁၀ ဦးနှင့် အထက်)
၅%
လူစီးယာဉ် (Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up,
Micro Bus, Van, MPV, SUV)
 
  (၁၃၅၀ CC နှင့်အောက်) ၃၀%
  (၁၃၅၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC ထိ) ၅၀%
  (၂၀၀၁ CC မှ ၅၀၀၀ CC ထိ) ၈၀%
  (၅၀၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁၂၀%
  Pick Up (Double Cab) ၄၀%

သတင်းအချက်အလက်များ