ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၂/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး

Fri, 06/21/2019 - 09:26 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၂/ ၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages