ေမလဆန္းအထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ခြင္႕ျပဳ

Thu, 05/23/2019 - 06:27 -- admin_ygn

      ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ  ၁  ရက္မွ  စတင္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္အထိ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
       ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၅ ခုကို ခြင့္ျပဳအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၃၄ ဒသမ ၅၆၃ သန္းျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၄ ဒသမ ၀၇၀ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၆၈ ဒသမ ၆၃၃ သန္းကို ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္လည္း ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈလုပ္ငန္း ၉၁ ခုကို ခြင့္ျပဳအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈပမာဏ မွာ က်ပ္  ၉၀၆ ဘီလီယံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages