ေပက်င္းအစိုးရမွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒျပင္ဆင္သတ္မွတ္

Fri, 11/23/2018 - 07:49 -- admin_ygn

    တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရမွ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးအတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၈ ၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌  ျဖစ္ေစရရွိ ေသာ ဝင္ေငြအားေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မူဝါဒအသစ္မွာလာ မည့္ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အတြင္းရက္ေပါင္း ၁၈၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ေနထိုင္သည့္ မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးအတြင္း ႏွစ္ေနရာလံုးမွ ရရွိ သည့္ ဝင္ေငြအား ေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဥပေဒသစ္ မျပင္ဆင္မီက တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးအတြင္း (၁)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္း ဝင္ေငြရရွိသူမ်ားသာ အျခား ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအား တင္ျပ ရန္လိုအပ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ျပည့္ သည္အထိ ေနထိုင္ျခင္းမရွိသည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ရရွိ ေသာ ဝင္ေငြသာတင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
   ယခုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသစ္ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ၁၈၃ ရက္ႏွင့္အထက္ ေနထိုင္ သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ရွိသည့္ အပ္ႏွံေငြအေပၚတြင္ ရရွိ သည့္အတိုး၊ အျမတ္ေဝစု၊ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြအပါအဝင္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြအား လံုးအားတင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ ခြန္အား ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတြင္း ခုႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၏ လစာအခြန္ႏႈန္းမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  ၁၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
  အခြန္ႏွစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ အာဏာပိုင္မ်ား အၾကားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခြန္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ၿပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာ င္ေကာင္ တြင္သာ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ေပး ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူသည့္သူမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ရရွိမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အၿငိမ္း စားယူၿပီးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ငွားရမ္းမႈ မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္လည္း ကင္း လြတ္ခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ 

 

  ျဖဴျဖဴလိႈင္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕။

 

International Trade News

Pages