ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း က်ပ္ ၁၃၂၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိ

Fri, 02/09/2018 - 05:24 -- admin_ygn

       ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ကာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိေစ်းဆက္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို  အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၀ က်ပ္မွ ၁၃၂၉ က်ပ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ပတ္တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအသံုးစရိတ္ ကို ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၅ ထရီလီယံသတ္မွတ္ျခင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြပမာဏ ၁ထရီလီယံထိ  ေရာက္ရွိ လာႏိုင္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္တို႔ ေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေငြတန္ဖိုး  က်ဆင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၀ယ္လိုအား က် ဆင္းခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနေၾကာင္း ေစ်း ကြက္အတြင္းမွ သိရ သည္။ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းေစ်းကြက္တြင္ ဇန္န၀ါရီ  ၂၉ ရက္က အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာ ေရာင္းေစ်း ၁၃၂၃က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၃၂၀ က်ပ္၊  ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ေရာင္းေစ်း ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၃၂၇ က်ပ္ထိ ေစ်း အနည္းငယ္တက္ခဲ့ေပမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ေရာင္းေစ်း ၁၃၂၈က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၃၂၆က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္

Local Trade News

Pages