ေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ားျဖင္႕ ကုန္သြယ္မႈျပဳျခင္းကို အိႏၵိယႏွင္႕ ႐ုရွားတို့ ျမႇင္႕တင္ေဆာင္ရြက္မည္

Mon, 10/29/2018 - 09:22 -- admin_ygn

       ေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ားကုိ အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က႑မ်ိဳးစံု၌ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စီး ပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တုိးျမႇင့္ ရန္တုိ႔ကုိ အိႏၵိယႏွင့္႐ုရွား တို႔ ေအာက္ တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံအထိ တိုးလာႏုိင္မည္ဟု ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ အဖိုးတန္သတၱဳ၊ တြင္း ထြက္မ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား  ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေသာက႑မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ကုိ လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၿပီး ယူေရး ရွားစီးပြားေရးသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔အၾကား လြတ္လပ္ ေသာကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ ခ်ဳပ္ဆုိေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား အၿပီးသတ္ရန္ကုိလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းႏွင့္ မီးရထားဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ား၊ စမတ္စီးတီးႏွင့္ wagons  မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား ဖန္တီး တည္ေထာင္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၌ စက္မႈစႀကႍအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ား၌ ႐ုရွားကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ အိႏၵိယဘက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားဘက္ကမူ အိႏၵိယရွိ ဖက္စပ္ စီမံကိန္းမ်ား ၏ ေျမျပင္ အေန အထား ကုိ သိရွိႏုိင္ေရး ၿဂိဳလ္တုစနစ္သံုး အခြန္ ေကာက္ခံမႈစနစ္သည္ ၎င္း၏ နည္း ပညာကုိ အသံုးျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
      ထိုမွ်သာမကInternational North- South Transport Corridor (INSTC)  စီမံကိန္းတြင္ ၾကန္႔ၾကာေန သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား   အားစုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ        ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုက္တြန္း ခဲ့ၿပီး ေမာ္စကုိ၌ က်င္းပမည့္'Transport Week -2018 '၏ ျပင္ပအစည္းအေ၀း ၌ အိႏၵိယကုန္စည္မ်ားအား အီရန္မွ တစ္ဆင့္ ႐ုရွားသုိ႔ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္ အား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အီရန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ႐ုရွား (၃)ႏုိင္ငံ အစည္း အေ၀း က်င္းပေရး အဆိုျပဳခ်က္ကုိလည္း ႏွစ္ ႏုိင္ငံ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႀကိဳ ဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားကုန္ စည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္း လြယ္ကူေစရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည့္Green  Corrider Project  စီမံကိန္းအား ေစာစီး စြာ စတင္ရန္ကုိလည္း ႀကိဳဆို ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိမွ်သာမက မီးရထား၊ စြမ္းအင္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ တတိယႏိုင္ငံ မ်ား၌ စီမံကိန္းမ်ား တက္ၾကြ စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ကုိလည္း အိႏၵိယ-႐ုရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာ တူခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး
ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages