ေတာင္ႀကီး၌ ၾကက္သြန္ျဖဴက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Wed, 07/03/2019 - 05:09 -- admin_ygn

      စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကေမၻာဇ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနခန္းမတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၂၂ ရက္ က က်င္းပသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာရာ  ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ာ ကို  တင္ျပေပးၾကရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ တြက္ေျခမကိုက္၍ မစိုက္လွ်င္ ၀ယ္စားရမည့္အဆင့္ကို ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ စိုက္လည္းစိုက္ ပိုလွ်ံတာကိုလည္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေ ရးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနအေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ျပည္ပ တင္ပို႔ႏိုင္မႈမမ်ားေသာ္လည္း ဒီေဒသ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ သူမ်ားအေနျဖင့္  ဒီက႑ဖြ႔ံၿဖိဳး တက္ေရးေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီးႏွံရဲ႕သဘာ၀က ေပၚခ်ိန္မွာ ေစ်းက် တတ္သည့္သေဘာရွိေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴသီးႏွံကို ၀ယ္ယူၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည့္ကုမၸဏီ၊  သိုေလွာင္႐ံုမ်ားရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုတာကိုေတာ့  ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး  ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္မႈကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ဧရိယာရွည္လ်ားသျဖင့္ ေမွာင္ခို၀င္ေရာက္မႈ ရွိေန သည္ကို တားဆီးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီးႏွံထုတ္လုပ္သူမ်ား မ်ားျပားလာေအာင္  ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားရွိလာရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ျပည္ပႏို င္ငံေတြမွာ တန္ ေထာင္၊ ေသာင္း၊ သိန္းခ်ီၿပီး တင္ပို႔ေနၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ စားသံုးပိုလွ်ံမႈအေပၚ ႏွစ္စဥ္တန္ ၃၀၀၀ ပတ္၀န္း က်င္ ျပည္ပတင္ပို႔ေနမႈအေပၚ ပမာဏမမ်ား၍ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြရန္ မခဲယဥ္းႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ့ၾကက္သြန္ျဖဴမွာ အရသာ ေကာင္းေၾကာင္း၊  အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ အေရးႀကီးသီးႏွံမ်ားထဲတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴက႑ပါ၀င္လာရန္  ႀကိဳးပမ္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွ ၾကက္သြန္ျဖဴ ျပည္ပပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေ ရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားၾကရန္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။
      ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၾကက္သြန္ ျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးခြန္ဘဟိန္းက ၾကက္သြန္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူေရး ရာဦးစီးဌာနမွ  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းခိုင္က ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသူက  ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေတြ႕ရွိရေသာအေျခအေန၊ ျပည္ပေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးညီညီေအာင္က တစ္ဧက စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ မ်ဳိးတင္သြင္းမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဦးထြန္းစိန္က ၾကက္သြန္ျဖဴ စံျပ စိုက္ကြက္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ စိုက္ ပ်ိဳးေရးသုေတသနအရာရွိ ေဒၚလုဘူက ၾကက္သြန္ျဖဴသုေတသနစာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းကိုလည္း ေကာင္း၊   ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္းမွ ဦးခြန္ေသာင္းစိန္က ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းကြက္ ခိုင္မာေ ရးအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊  ေရႊေျမႀကီးေအာ္ဂဲနစ္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ေက်ာ္က ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ိဳးေျပာင္းလဲ ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ Potato ကုမၸဏီ ဦးေအာင္သန္းေက်ာ္ တ႐ုတ္ၾကက္ သြန္ျဖဴမ်ဳိး ႏွင့္ ျမန္မာၾကက္သြန္ျဖဴမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သိရွိလို၍  ေမးျမန္းသည္မ်ားကိုလည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေ ရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ   အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုး၊ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသူ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ အစိုးရဌာန အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊    ၾကက္သြ န္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ေစာေမာင္

Border Trade News

Pages