ေတာင္ကိုရီးယားသို့ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI) ၀င္ေရာက္မႈစံခ်ိန္တင္ျမင္႕တက္

Mon, 10/29/2018 - 09:26 -- admin_ygn

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏  အလားအလာရွိ ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္ စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေတာင္ကိုရီး ယားသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ေတာင္ကိုရီးယားသ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၂၀ ဘီလီယံ ထိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတန္ဖိုး သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အလားတူကာ လထက္ ၄၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ထိုကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက အမွန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၇၀ ဘီလီယံသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၃၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
   ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ (၉) လအတြင္း ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ (FDI) ၀င္ေရာက္ မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၁၃ ဘီလီယံ အထိရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၆၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္  တက္ခဲ့ေ ၾကာင္း၊ အမ်ားစု မွာ ရွယ္ယာထည့္၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း စသည့္ပုံစံမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆိုပါ ကာလအတြင္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသုံးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္၀င္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၀၉ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ ထက္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္  ေတာင္ကိုရီးယား၏ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အရွိန္ အဟုန္ ျဖင့္ ဦးေဆာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၉ ဘီလီယံအထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏထက္ ၂၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
က႑အလိုက္ ၤီႈ ၀င္ေရာက္မႈ အေျခ အေနမွာ ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၃၈ ဘီလီယံထိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ထုတ္လုပ္ မႈကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေရးအတြက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တစ္ခုလုံးမွ လုပ္ငန္းစဥ္တခ်ိဳ႕ကို စရိတ္ေလ်ာ့နည္းသက္သာ သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဇီ၀ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏ-ဃသာာနမခန ၊ အခ်က္အလက္ သိုေလွာင္မႈ ကြန္ရက္အသုံးျပဳျခင္း၊ မိုဘိုင္းအသုံးျပဳမူေဘာင္ စနစ္၊ နည္းပညာအသုံးျပဳေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ ငန္းက႑ စသည့္ အလားအလာရွိသည့္ ၀န္ ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလာၾက သည့္အတြက္ ေတာင္ ကိုရီးယား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၄ ဘီလီယံဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။             
      ျမတ္သႏၲာႏြယ္(ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ)

International Trade News

Pages