ေဆာင္းၾကက္သြန္ရာသီေစာစိုက္ၿပီ

Fri, 09/09/2011 - 05:46 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကသဲကုန္းေက်းရြာ၊ ရြာမုန္းႀကီးေက်းရြာ၊ ကြၽန္းလွေက်းရြာနဲ႔ ခ်င္းရြာမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လဒုတိယပတ္မွစ၍ ေဆာင္းၾကက္သြန္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးေနၾကပါၿပီ။ ၾကက္သြန္အမွန္စိုက္ပ်ဳိးရာသီ ဟာ ေအာက္တုိဘာလနဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာလမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ား အေနနဲ႔ ဥေျခာက္မွစိုက္ ပ်ဳိးလွ်င္ ပ်ဳိးသက္မ်ားရင့္မည္စိုး၍ ေရထဲ၊ မုိးထဲမွာဘဲ စုိက္ပ်ဳိးေနၾကပါၿပီ။ ၾကက္သြန္တစ္ဧက အထြက္စိုက္ပ်ဳိးခမွာ