ေစ်းျမင့္ၿပီ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္မုိးႏွမ္း

Mon, 09/26/2011 - 08:45 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္သုိ႔ မင္းတုန္း၊ ေအာင္လံနဲ႔ တုိင္းအတြင္းျဖစ္တဲ့ ေပါက္ေခါင္း၊ ေရႊေတာင္ဘက္မွ တစ္ေန႔ ကုိ ႏွမ္းအိတ္ ၁၅၀၀ ခန္႔၀င္ေရာက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွမ္းနက္နဲ႔ စမုံနက္ႏွမ္းကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ၀ယ္လက္မ်ားမွ  အ၀ယ္ရွိေနျခင္း၊ ႏွမ္းနီ ကုိ ၿမိဳ႕ခံဆီစက္မ်ားမွ အ၀ယ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွမ္းေစ်းမွာ