ေစ်းဆက္လက္မာတဲ့ မုံရြာ V2

Tue, 09/06/2011 - 08:04 -- Anonymous (not verified)

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္ မုံရြာကုန္စည္ဒုိင္ ကုလားပဲေစ်းကြက္မွာ V2 ေစ်းဆက္လက္မာေနၿပီး က်န္ကုလားပဲ မ်ား လည္းစ်းတန္ ႔ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အတြက္ မႏၲေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ ၀ယ္လက္ပုံမွန္ဆဲြလုိ႔ ဒီတစ္ပတ္ V2 ေစ်းဟာ တစ္တင္း ၂၁၁၀၀ က်ပ္က ၂၁၃၀၀ က်ပ္အတြင္း ေစ်းမာေနခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် အိတ္ ၁၀၀၀ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနကာ အ၀ယ္လုိက္တဲ့ ေန႔ေတြမွာ တစ္ရက္အိတ္ ၆၀၀၀ ခန္႔္အထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။