ေက်ာက္ဆည္ဆီေစ်းၿငိမ္

Tue, 09/06/2011 - 07:54 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးတုိင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆီထြက္သီးႏွံနဲ႔ ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ့ ဆီထြက္သီးနွံေစ်းေအးၿပီး ဆီေစ်းၿငိမ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္မွာ ေျမပဲေတာင့္ ေစ်းႏႈန္းဟာ တစ္တင္းကုိ ၆၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းျဖဴ တစ္တင္း ၂၅၅၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းညိဳ တစ္တင္း ၁၆၂၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းနက္ တစ္တင္း ၂၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ပဲဆီတစ္ပိႆာ ၄၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းဆီတစ္ပိႆာ ၂၄၀၀ က်ပ္၊ စားဆီ တစ္ပိႆာ ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္မွာ ဆီထြက္သီးႏွံနဲ႔ ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားဟာ ေျမပဲေတာင့္ တစ္တင္း ၆၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းျဖဴ တစ္တင္း ၂၄၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းညိဳတစ္တင္း ၁၅၈၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းနက္တစ္တင္းကုိ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး ပဲဆီ တစ္ပိႆာ ၄၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းဆီတစ္ပိႆာ ၂၄၀၀ က်ပ္၊ စားဆီတစ္ပိႆာ ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းရွိပါတယ္။ ယခုအပတ္မွာ ဆီထြက္သီးႏွံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသာ အနည္းငယ္က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ ေစ်းၿငိမ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္္။
ႏွင္းလဲ့လဲ့ - ေက်ာက္ဆည္္