ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာ မိုးကောက်စောစပါးများထွက်ရှိ

Fri, 10/05/2012 - 09:17 -- Anonymous (not verified)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ကွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုမှာ မိုးကောက်စော စပါးများကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က တောင်သူ ၅ ဦးခန့်က စတင်ရိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း အစိုပေါင် ၅၀ တစ်တင်းကို တစ်ဧက  တင်း ၈၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထွက်ရှိကြောင်း