ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုိလွ်ံဆားမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္စီစဥ္

Fri, 09/23/2011 - 09:23 -- Anonymous (not verified)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ား၊ ရာသီသီးႏွံ မ်ား၊ အမယ္သစ္သီးႏွံမ်ားမွ ျပည္ပ၀င္ေငြရရွိေနတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆားထုတ္လုပ္မႈ သုံးပုံႏွစ္ပုံရွိေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ပုိလွ်ံဆားမ်ားကုိလည္း ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္