ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၇ သန္း တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ငါးခုခြင္႕ျပဳ

Thu, 05/02/2019 - 08:09 -- admin_ygn

        ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ (၂/ ၂၀၁၉) အစည္းအေ၀းမွ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၂၇ သန္း တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ငါးခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
         ဆန္စပါးအေျခခံတန္ဖိုးျမႇင့္ ဆန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ယာဥ္ ရပ္နားစခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စီး ပြားေရး အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္ လုပ္ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ CMP စနစ္ ျဖင့္ Home Textiles ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအပန္းေျဖအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စပါးပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေကာက္စိုက္ စက္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာ ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီး ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

 

ဧရာေျမ

Local Trade News

Pages