အ၀ယ္လုိက္၍ ကုလားပဲေစ်းျမင့္

Tue, 09/20/2011 - 09:32 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ကုလားပဲေစ်းမွာ ယခင္တစ္ပတ္က တစ္တင္း ၁၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိျပီး၊ ယခုတစ္ပတ္တြင္ တစ္တင္း ၂၀၃၀၀ က်ပ္မွ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ထိ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုရက္အတြင္း မႏၲေလး ဘက္မွ အ၀ယ္ရွိတဲ့ အတြက္ ေစ်းျမင့္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။