အ၀ယ္လုိက္လုိ႔ ကုလားပဲေစ်းျမင့္

Mon, 09/19/2011 - 09:09 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္တြင္ ကုလားပဲေစ်းမွာ ယခင္တစ္ပတ္က တစ္တင္း ၁၈၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ရွိၿပီး၊ ယခုတစ္ပတ္တြင္ တစ္ တင္း ၂၀၃၀၀ က်ပ္မွ ၂၁၀၀၀ က်ပ္ထိ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုရက္အတြင္း မႏၲေလးဘက္မွ အ၀ယ္ရွိတဲ့အတြက္ ေစ်းျမင့္လာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း ခဲြစက္သမားမ်ားကေတာ့ ခဲြျခမ္း ေရာင္းခ်မႈ ပုံမွန္ရွိတဲ့အတြက္ တစ္ေန႔အိတ္ ၂၀၀ ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ရွိၿပီး၊ မႏၲေလး၀ယ္လက္ရွိေသာ ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ေန႔အိတ္ ၄၀၀- ၅၀၀ ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
လြင္လြင္ဆန္း - ျပည္