အေဟာင္းလက္က်န္ျပတ္ေပမဲ့ အသစ္ပံုမွန္အ၀င္ရွိလို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုမွန္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္င႐ုတ္ေျခာက္

Mon, 10/10/2011 - 06:39 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ေစ်းကြက္ကို ဒီတစ္ပတ္ ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္းဘက္မွ မိုးေထာင္နဲ႔ အရွည္င႐ုတ္ေျခာက္အသစ္မ်ား ပိႆာ ၃၀ ၀င္ အိတ္ ၂၅၀ ခန္႔ ဆက္လက္အ၀င္ရွိေနျပီး၊ မေကြး၊ ေအာင္လံဘက္မွ အ၀င္ရွိေသာ င႐ုတ္ေျခာက္ အေဟာင္းမ်ား ေစ်းကြက္ အတြင္း