အေရာင္းသြက္မဲ့ ေအာင္သေျပ။

Mon, 07/25/2011 - 02:36 -- Anonymous (not verified)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပန္းေစ်းကြက္မွာ ေတာင္ၿပံဳးပြဲနဲ႔ ရတနာဂူဘုရားပြဲေတာ္ နီးလာတဲ့အတြက္ မတၱရာနယ္တစ္၀ုိက္နဲ႔ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က ပန္းစိုက္ၿခံရွင္မ်ား သေျပကုိ ပြဲေတာ္အတြက္ အဓိကထားၿပီး ေရာင္းေနၾကပါတယ္။ ယခင္ ၅ ရက္တစ္ႀကိမ္၊ ၇ ရက္တစ္ႀကိမ္ခူးေပမယ့္ ယခု ၁၀ ရက္၊ ၁၂ ရက္ၾကားမွ တစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ ခူးေနၾကပါတယ္။ ယခုပန္းဒုိင္မ်ားသုိ႔ သြင္းေစ်း ၅ ခက္စီး ၂၅ စည္း တစ္ထုံးကုိ ၂၀၀၀ က်ပ္-၂၂၀၀ က်ပ္၊ ၇ ခက္စီး ၂၅ စည္းတစ္ထုံးကုိ ၂၅၀၀ က်ပ္-၂၈၀၀ က်ပ္ေစ်းမ်ားသာရွိပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ပြဲေတာ္ခ်ိန္ ဒုိင္သြင္းေစ်း ၅ ခက္စီး ၂၅ စည္းတစ္ထုံးကုိ ၃၀၀၀ က်ပ္-၃၅၀၀ က်ပ္၊ ၇ ခက္စီး ၂၅ စည္းတစ္ထုံးကုိ ၄၅၀၀ က်ပ္-၅၀၀၀ က်ပ္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုႏွစ္ပန္းေစ်းလည္း ယခင္ႏွစ္နည္းတူ ရရွိမယ္လုိ႔ ပန္းစိုက္ၿခံရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ပြဲေတာ္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။