အေရာင္းထိုင္းတဲ႕ ရွမ္းနႏြင္း

Thu, 05/17/2018 - 08:13 -- admin_ygn

မႏွစ္ကေတာ့  ရွမ္းနႏြင္းကအေရာင္းအ၀ယ္သြက္ခဲ့ၿပီး  ခ်င္းက အေရာင္း အ၀ယ္ ေအးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ခ်င္းက ေရာင္းေကာင္းေနၿပီး နႏြင္းကေတာ့ ျပန္ၿပီးအေရာင္းထိုင္းေနပါတယ္။ ျပည္ပ၀ယ္လက္ေတြမရွိဘဲ   ျပည္တြင္းသုံးမွာ ေတာင္ အမႈန္႔ႀကိတ္ဖို႔ရယ္၊ ပရေဆးေဖာ္ဖို႔အတြက္သာ ၀ယ္ယူမႈရွိေနတယ္လို႔လည္း ေစ်းကြက္က  သိရပါတယ္။မႏွစ္ကလို ျပည္ပ၀ယ္လက္ေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၀ယ္ယူ တာမရွိေပမယ့္  သူဟာနဲ႔သူေရာင္းေနရပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႕ မႏၲေလး၀ယ္လက္က ေတာ့ ခ်င္း၀ယ္ရင္း နႏြင္းကိုလည္း လိုသေလာက္၀ယ္ယူၿပီး   ေမာ္လၿမိဳင္နဲ႔ ျပည္က ေတာ့ အမႈန္ႀကိတ္ဖို႔ရယ္၊ ပရေဆးေဖာ္ဖို႔ရယ္အတြက္  ၀ယ္ယူေနလို႔ တစ္လလုံးမွာ တန္ခ်ိန္ငါးရာခန္႔သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

ေအာင္ပန္းေစ်းကြက္မွာ ဧၿပီလရဲ႕နႏြင္း တစ္ပိႆာေပါက္ေစ်းက အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ ၉၀၀ မွ က်ပ္ ၁၅၀၀ ရွိၿပီး ဆင္ေတာင္ နႏြင္းကက်ပ္၂၀၀၀ ေစ်းရွိပါတယ္။ ဟိုပုံးေစ်းကြက္မွာေတာ့ နႏြင္းကအေရာင္းအ၀ယ္မရွိေပမဲ့ေစ်းႏႈန္းကေတာ့  အရည္ အေသြးေပၚလိုက္ၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။  ညံ့စေတြက က်ပ္ ၈၅၀-က်ပ္ ၉၀၀ရွိၿပီး ထိပ္စ ကေတာ့က်ပ္ ၂၂၀၀ေစ်းရွိေနတယ္လို႔ ေဒသခံပြဲ႐ံုေတြကသိရွိရပါတယ္။

ဧဧခိုင္၊ ေတာင္ႀကီး

Local Trade News

Pages