အေမရိကန္၏ GSP သက္သာခြင္႕ ရပ္ဆိုင္းမႈမွာအေရးႀကီးသည္႕ကိစၥမဟုတ္ဟု အိႏၵိယ ကုန္ုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေျပာ

Fri, 08/16/2019 - 04:41 -- admin_ygn

     အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ Generalized System of Preferences(GSP) ေခၚ သြင္း ကုန္အခြန္ သက္သာခြင့္အား ၅-၆-၂၀၁၉ ရက္မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး Mr. Piyush Goyal က ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ျဖစ္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာ င္း၊ လတ္တေလာ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအေပၚ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏၵိယ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္ မဟုတ္ေ ၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အိႏၵိယသည္ ယင္းသို႔ေသာ အေထာက္အပံ့ကိုရယူလ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရရွည္ရပ္တည္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ႏိႈင္းရအားသာခ်က္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမႈ အေပၚမွ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္း မျပဳဘဲ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၆-၆-၂၀၁၉ရက္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ ကုန္ သြယ္မႈေကာင္စီ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

      အေမရိကန္အစိုးရက ¤င္းတို႔၏အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွာ ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈမရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းကိရိယာ မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အိႏၵိယေဈး ကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပလ်က္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ေဈးကြက္သို႔ အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ား သင့္တင့္မွ်တစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး ေဆာက္ရြက္မႈ မရွိပါက ေပးအပ္ထားသည့္ GSP သက္သာခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို ရက္ေပါင္း ၆၀ ႀကိဳတင္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတင္ပို႔ လာသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ GSP သက္သာခြင့္ကို ဇြန္ ၅ ရက္မွ စတင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၃၁-၅-၂၀၁၉ ရက္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

     အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ GSP  အခြင့္အေရးေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ပို႔ကုန္ပမာဏအရ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၃၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ပို႔ကုန္ မ်ားအတြက္ အခြန္သက္သာမႈေဒၚလာ ၂၆၀ သန္းခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ US Trade Representative ၏ စာရင္းမ်ား အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၅၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံခန္႔ကုန္စည္ တင္ပို႔ ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထံမွ ကုန္တင္သြင္းမႈမွာ ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေမရိကန္၏ GSP သက္သာခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္းမွ သက္ေရာက္မႈအနည္း ငယ္မွ် သာရွိမည္ဟု အိႏၵိယအစိုးရက ဆိုေသာ္လည္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ကမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ခက္ခဲစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။ အိႏၵိယပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ FIEO ၏ ၁-၆-၂၀၁၉ ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာအရ ေမခ႐ိုအဆင့္၌ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း GSP မွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုရရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစ ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လက္ဝတ္ ရတနာ (ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သားေရထည္ ၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ခြဲစိတ္ကိရိယာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္း ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ အေျခခံႏွင့္ျပဳျပင္ၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတင္ပို႔ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ေနေအးလြင္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး

နယူးေဒလီၿမိဳ႕

International Trade News

Pages