အေထာက္အထားအတုမ်ားျဖင္႕ တစ္ဦးခ်င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင္႕ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားေသာကုမၸဏီႏွင္႕ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင္႕အညီ တရားစြဲအေရးယူမည္္

Wed, 01/31/2018 - 03:57 -- admin_ygn

         ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ၊ ဥွွ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္း ဌာနစုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီ အစဥ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မ်ားအား စိစစ္ၿပီး အထူးပါမစ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအား ၎င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ပုံစံ (၆၆/၆) မူရင္း တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ မွ ႏွစ္ေစာင္သည္ လူအစားထိုးလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
        ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ ႏွစ္ကတ္၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦး ေရစာရင္းပုံစံ (၆၆/၆) တစ္ေစာင္တို႔ အား အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆး ခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံ သား စိစစ္ေရးကတ္ ႏွစ္ကတ္ႏွင့္ အိမ္ ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပုံစံ (၆၆/၆) တစ္ေစာင္တို႔မွာ အတုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ အတည္ျပဳျပန္ၾကား လာခဲ့သျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အေထာက္အထားအတုမ်ား ျဖင့္ လူစားထိုးေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ ပါ၀င္ ပတ္သက္သည့္ ကုမၸဏီအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ထုတ္ ေပးေရးလုပ္ငန္းဌာနစု (OSS)

Local Trade News

Pages

Border Trade News

Pages