အေဆာက္အအံုပါမစ္ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္႕စနစ္ စတင္

Fri, 08/16/2019 - 04:08 -- admin_ygn

       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ (YCDC) ႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Pilot Testing Phase of  the Yangon Building Permit System (YBPS) အခမ္းအနားကို ဩဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ပထမထပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္  အေဆာက္ အအံု   ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို  စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လုပ္ငန္းအစား ပိုမိုျမန္ဆန္လာ ေစေရးအတြက္ အြန္လိုင္းမွ Yangon Building Permit System (YBPS) စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

       အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳႀကီးၾကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ကို နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ Online စနစ္ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Doing Business Ranking တိုးတ က္ေစေရးကို ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ယခု Launch ေဆာင္ရြက္ေသာ Pilot Test Phase အား ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တြင္ Fully Commercial Launch ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

      အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ဒုတိယၿမိဳ ႕ေ တာ္ ဝန္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊  IFC မွ Country  Officer ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ ႏွင့္ Pilot Project သင္တန္းေပးထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

 

ေခ်ာစုမာ

(ျမႇင့္တင္၊ျပည္တြင္း-ရန္ကုန္)

Local Trade News

Pages