အီးယူသို့ တရား၀င္သစ္ တင္ပို့ရန္ ဗီယက္နမ္အသင္႕ျဖစ္

Mon, 05/20/2019 - 06:27 -- admin_ygn

          သစ္ေတာဥပေဒ  လႊမ္းမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (VPA/FLECT) အရ  ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ ပို႔ကုန္အတြက္ သာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ေသာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ VPA/FLECT ကို စစ္ေဆး အတည္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သို႔ လာေရာက္ေသာ အီးယူကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး ဌာနတို႔က ေမ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
         VPA/FLECT ကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းမွာ တရားမ၀င္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကိုအတူ တကြ ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အီးယူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ပူးေပါင္းခ်မွတ္ထားေသာ ကတိက၀တ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၏ အမွတ္အသားျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ငုယင္ကြပ္ထရီက ေျပာသည္။ VPA/FLECTကို  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တရား၀င္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပး သည့္ စနစ္ (VNTLAS) ကိုဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ အရဗီယက္နမ္မွလာေသာ သစ္ႏွင့္သစ္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ လာေၾကာင္း အာမခံႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ယင္းစနစ္ မ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္စီပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားသည္ တရား၀င္ထုတ္လုပ္ထားေသာ သစ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းေၾကာင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို လိုက္နာကာ ေရာင္း၀ယ္မႈရွိ မရွိ စစ္ ေဆးႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages