အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ပုိ့ကုန္ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဇြန္လတြင္ အိႏၵိယအစုိးရ စတင္

Fri, 06/15/2018 - 08:07 -- admin_ygn

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားအီ လက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမူ၀ါဒ သစ္ (New National Electronics Manufacturing) မထုတ္ျပန္မီ ပို႔ကုန္ ဦးစားေပး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ အစီအစဥ္ သစ္မ်ားကုိ  ဇြန္လမွစ၍   စတင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအရ အိႏၵိယ အစုိးရသည္   မိုဘိုင္းဖုန္းပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ သာမက ေဆးပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေမာ္ ေတာ္ကားအီလက္ထေရာနစ္ကဲ့သု႔ိေသာ ပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကုိလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ တြင္း၌ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္ရန္၊၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်ိဳး ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး ေျပျပစ္သြက္လက္မႈ ရွိေစေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ တြင္ ၃၅ ကုေဋခန္႔ေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းေစ်း ကြက္ႀကီးတစ္ခုရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ဖုန္းေပါင္း ၂၂ ဒသမ ၅ ကုေဋခန္႔ကုိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈ ထက္ပုိလွ်ံလာႏုိင္သည့္အတြက္ မိုဘုိင္း ဖုန္းပို႔ကုန္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး လမ္း ဖြင့္ေပးထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းပုိ႔ကုန္ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရွိရာ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံထိ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးရည္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး

ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕

International Trade News

Pages