အိႏၵိယႏိုင္ငံက တင္သြင္းလိုသည္႕ ျမန္မာ႕သစ္ၾကားသီးေျခာက္

Thu, 09/12/2019 - 08:34 -- admin_ygn

      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည့္ သစ္ၾကားသီးေျခာက္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ သစ္ၾကားသီးေျခာက္ကို တင္သြင္းရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ၾကားသီးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆဒံုး၊ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ ဖီေမာ္၊ စိန္လံုေဒသမ်ားႏွင့္ ပူတာအိုေဒသရွိ ခါးလန္၊ ဇီယာဒမ္း၊ လံုးနေ က်းရြာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး  သစ္ၾကားသီးေျခာက္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္သည္ကို သိရွိရသည္။

     ယခုအခ်ိန္တြင္ သစ္ၾကားသီးေျခာက္  လက္က်န္နည္းခ်ိန္ျဖစ္၍ တစ္လံုး က်ပ္ ၁၀၀ ေပး၀ယ္ရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေသာ သစ္ၾကားသီးေျခာက္ကို တစ္လံုး က်ပ္ ၁၅၀ ေပး၀ယ္ရသည္။ သစ္ၾကားသီးပင္သည္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ ပင္ျဖစ္ၿပီး ေအးေသာေတာင္ ေပၚေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ေဌးလႈိင္(မေနာေျမ)

Border Trade News

Pages