အိႏၵိယအစုိးရက ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေနသည္႕အတြက္ ျပည္တြင္းသို့ တ႐ုတ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပုိင္းတင္သြင္းမႈ ပိုတိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ

Tue, 04/09/2019 - 04:46 -- admin_ygn

           အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္  တြန္းအားေပးေနသည့္ အတြက္ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေမာ္ ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ႀကီးရွိသည့္ အိႏၵိယသည္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ကုိ ပုိမိုမွီခုိလာရမည္ဟု အိႏၵိယ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ အိႏၵိယ သုိ႔  တ႐ုတ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အ ပုိင္း   ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ရွိခဲ့သည့္ ပမာဏ ထက္ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္ လည္း ယင္းပမာဏထက္ ေလ်ာ့ႏုိင္ မည့္  အရိပ္အေယာင္မရွိဟု အဆုိပါ အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
          ထို႔ျပင္ အိႏၵိယသည္ တ႐ုတ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ၎တင္ပို႔ေနသည့္  ပမာဏ၏ ၁၀ ဆခန္႔   ပုိမိုတင္သြင္းေနေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပုိင္း တင္သြင္းမႈ အဆမတန္ တိုးလာျ ခင္းသည္ ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပုိင္း ထုတ္လုပ္ေရး  ေဂဟစနစ္ အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ  ႀကီးမားေနသည့္ လက္ရွိအေျခအေန အားပုိဆိုးေစၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ပိုတိုးမည့္ အေန အထားသုိ႔ ဦးတည္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။
         ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ား အရ လက္ရွိတြင္ အိႏၵိယသုိ႔ တင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ပုိ႔ကုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပုိင္းပုိ႔ကုန္က အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအစုိးရ၏ လွ်ပ္စစ္ေ မာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳေရးစီမံခ်က္ လမ္းျပ ေျမပံုႏွင့္   ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွင့္   ဘက္ထရီနည္းပညာတို႔၌ တ႐ုတ္က   ဦးေဆာင္ေနသည့္ အေန အထားမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယသုိ႔ တ႐ုတ္ ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈ   ပုိတိုးလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ အစုိးရသည္  အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၌  ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ခြန္  တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ျငားလည္း ၎ပစၥည္းမ်ားအား အိႏၵိယတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ထက္  တ႐ုတ္တြင္   ထုတ္လုပ္ သည္က ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ပိုမိုအားသာ ေနေသးသည္ဟု   သံုးသပ္ေျပာၾကား ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

ယဥ္ယဥ္ႏြယ္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး ျမန္မာသံ႐ံုး၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕။

International Trade News

Pages