အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း

Tue, 05/28/2019 - 06:19 -- dotadmin
၁။ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ဍာနွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း(မူလ) ခြင့္ျပုရန္ပံုေငြပါ Online Registration System အပါအဝင္ Software (၂)မ်ိုးအား ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညွြန္းနွင့္ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဈးနႈန္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါဝင္စားသူ ကုမၸဏီ/ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားကို တင္ဒါ ေပးသြင္းနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-
 

Lot No

DESCRIPTION OF EQUIPMENT

QTY

1

Software Development

 

(1)

Online Registration System

·        Getting Registration Data from Tradenet 2.0 that include –

-         Hta Tha Ka registration data

-         ITC registration Data

-         Data Upload Format (XML or JSON)

·        Getting License Data from Tradenet 2.0

-         Import/Export licence and permit data

-         Import/Export licence and permit amendment data

-         Import/Export licence and permit extension data

-         Import/Export licence and permit cancellation data

-         Data Upload Format (XML or JSON)

·        Upgrading Customs Module that include

-         ED/ID entry form for both licence and non-licence

-         Retrivinglicense data based on Pa Tha Ka and  ITC number

-         Checking and approving ED/ID application

-         Payment auto calculation for income tax and payment order

-         Issuing and printing ED/ID form

·        Internal Revenue Module

-         Checking and reporting income tax

·        MEB Bank Module

-         Checkingand payment deduction for  income tax, payment order and other payment with both cash and MPU via POS

·        Search and Report Module

-         License report

-         ED/ID  report

-         IRD report

-         Bank report

1 Set

(2)

License Applications Upgrade for MACCS Integration

·        Upgrading Data Structure for license data to be in line with tradenet 2.0

-         Import/Export licence and permit entry form for new, extension, amendment and cancellation) (In the time of implementing TradeNet2.0’s Phase I)

-         Payment deduction with both cash and MPU via POS

-         Checking and approving licence/permit application

-         Payment auto calculation

-         Issuing and printing licence/permit

·        Manifest Module

-         ED/ID data integration with Upgraded BTOS system for manifest

Option 1: Getting data from Upgraded BTOS system

Option 2 : Getting data from MACCS system (XML or EDI or JSON format based on policy)

Option 3:Getting data from trader by uploading excel format

-         Inspection yard entry form

-         Checking and aproving

-         Pringing manifest

-         Searching and reporting

1 Set

 
၂။ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္- 
    (က) တင္ဒါအဆိုျပုလွြာမ်ားကို ဝန္ျကီးဌာန တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရွ့ေမွာက္ရွိ တင္ဒါ ပံုးတြင္ ထည့္သြင္းယွဉ္ျပိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ( ခ ) တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္သူမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္မည့္တင္ဒါစေပၚေငြအား ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ (P.O Cheque)ျဖင့္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီ/အေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ တင္ဒါစေပၚေငြအား (၇)ရက္ အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
   ( ဂ ) ဝန္ျကီးဌာန ၊ တင္ဒါေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္သူထံမွသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဝယ္ယူမည္။
   (ဃ) ဝန္ျကီးဌာန ၊ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ားေရွ့ေမွာက္တြင္ တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္မည့္ ကုမၸဏီ/ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ Lot အလိုက္တင္သြင္းမည့္ Online Registration System အပါ အဝင္ Software (၂)မ်ိုးအား အမ်ိုးအစားအလိုက္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ ျဖစ္ျပီး တင္ဒါပြဲ လာေရာက္သူသည္ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္(သို့မဟုတ္) ကုမၸဏီ/ အေရာင္းဆိုင္မွ တာဝန္ခံနိုင္သည့္ အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လွြဲအပ္ျခင္း တရားဝင္ စာ ပူးတြဲတင္ျပနိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရမည္။
  ( င ) အဆိုျပုလွြာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးနႈန္းတန္ဘိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖစ္ရမည္။
  ( စ ) ေပးသြင္းမည့္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပုမည့္ Software(၂) မ်ိုး၏ Specification မွာ ဌာနမွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ Specification အတိုင္းျဖစ္ရမည္။ 
  (ဆ) ေရြးခ်ယ္ခံရပါက လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို့ ေပးသြင္းရမည့္ ပင္ရင္းမွျဖတ္ေတာက္ခြန္ (၂%) ျဖတ္ေတာက္၍ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို့  ေပးသြင္းရန္နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅%) ေပးသြင္းရန္ သေဘာတူ ရမည္။
  ( ဇ ) တင္ဒါတင္သြင္းလိုသူမ်ားသည္ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀ဝ၀/-နႈန္း ျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ၊ စီမံေရးရာဌာနခြဲတြင္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ( ဈ ) တင္ဒါပံုစံမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ Software(၂) မ်ိုး၏  သတ္မွတ္အရည္အေသြး ၊ စံခ်ိန္ ၊ စံညွြန္းနွင့္ တန္ဘိုးတို့ကို ျပည့္စံုစြာေရးသားေဖာ္ျပရမည္။
၃။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ဍာနွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း(မူလ)ခြင့္ျပု ရန္ပံုေငြျဖင့္ Online Registration System အပါအဝင္ Software (၂)မ်ိုးအား ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီ ျဖင့္ စိစစ္ဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါ၍ တင္ဒါလာေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ေပးသြင္းပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
                                               တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်သည့္ေန့ - (၂၇ - ၅ - ၂၀၁၉  မွ      ၉  -  ၆ -  ၂၀၁၉ ရက္ေန့ထိ )
                                                တင္ဒါေကာ္မတီျဖင့္ - (သီးျခားထပ္မံအေျကာင္းျကားပါမည္) 
                                                ေဈးနႈန္းစိစစ္မည့္ရက္
                                                က်င္းပမည့္ေနရာ - ရံုးအမွတ္(၃)၊ တိုးခ်ဲ့အစည္းအေဝးခန္းမ ၊ စီးပြား/ကူးသန္း
                                                ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း - ဝ၆၇-၄၀၈၄၁၀
 
 
                                                                                                                                                         တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages