အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Tue, 05/28/2019 - 06:19 -- dotadmin
၁။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ နေပြည်တော် တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေပါ Online Registration System အပါအဝင် Software (၂)မျိုးအား ဝန်ကြီးဌာန၊ တင်ဒါကော်မတီဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်စံချိန် စံညွှန်းနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဈေးနှုန်းစိစစ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူ ကုမ္ပဏီ/ အရောင်းဆိုင်များ အနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို တင်ဒါ ပေးသွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
 

Lot No

DESCRIPTION OF EQUIPMENT

QTY

1

Software Development

 

(1)

Online Registration System

·        Getting Registration Data from Tradenet 2.0 that include –

-         Hta Tha Ka registration data

-         ITC registration Data

-         Data Upload Format (XML or JSON)

·        Getting License Data from Tradenet 2.0

-         Import/Export licence and permit data

-         Import/Export licence and permit amendment data

-         Import/Export licence and permit extension data

-         Import/Export licence and permit cancellation data

-         Data Upload Format (XML or JSON)

·        Upgrading Customs Module that include

-         ED/ID entry form for both licence and non-licence

-         Retrivinglicense data based on Pa Tha Ka and  ITC number

-         Checking and approving ED/ID application

-         Payment auto calculation for income tax and payment order

-         Issuing and printing ED/ID form

·        Internal Revenue Module

-         Checking and reporting income tax

·        MEB Bank Module

-         Checkingand payment deduction for  income tax, payment order and other payment with both cash and MPU via POS

·        Search and Report Module

-         License report

-         ED/ID  report

-         IRD report

-         Bank report

1 Set

(2)

License Applications Upgrade for MACCS Integration

·        Upgrading Data Structure for license data to be in line with tradenet 2.0

-         Import/Export licence and permit entry form for new, extension, amendment and cancellation) (In the time of implementing TradeNet2.0’s Phase I)

-         Payment deduction with both cash and MPU via POS

-         Checking and approving licence/permit application

-         Payment auto calculation

-         Issuing and printing licence/permit

·        Manifest Module

-         ED/ID data integration with Upgraded BTOS system for manifest

Option 1: Getting data from Upgraded BTOS system

Option 2 : Getting data from MACCS system (XML or EDI or JSON format based on policy)

Option 3:Getting data from trader by uploading excel format

-         Inspection yard entry form

-         Checking and aproving

-         Pringing manifest

-         Searching and reporting

1 Set

 
၂။ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်သူများသည် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင် ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်- 
    (က) တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများကို ဝန်ကြီးဌာန တင်ဒါကော်မတီဝင်များ ရှေ့မှောက်ရှိ တင်ဒါ ပုံးတွင် ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
    ( ခ ) တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်သူများသည် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်တင်ဒါစပေါ်ငွေအား မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ်(နေပြည်တော်)တွင် (P.O Cheque)ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ အောင်မြင်ခြင်းမရှိသော ကုမ္ပဏီ/အရောင်းဆိုင်များ၏ တင်ဒါစပေါ်ငွေအား (၇)ရက် အတွင်း ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
   ( ဂ ) ဝန်ကြီးဌာန ၊ တင်ဒါကော်မတီမှ ရွေးချယ်သူထံမှသာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဝယ်ယူမည်။
   (ဃ) ဝန်ကြီးဌာန ၊ တင်ဒါကော်မတီဝင်များရှေ့မှောက်တွင် တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်မည့် ကုမ္ပဏီ/ အရောင်းဆိုင်များမှ Lot အလိုက်တင်သွင်းမည့် Online Registration System အပါ အဝင် Software (၂)မျိုးအား အမျိုးအစားအလိုက် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး တင်ဒါပွဲ လာရောက်သူသည် လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်(သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ/ အရောင်းဆိုင်မှ တာဝန်ခံနိုင်သည့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း တရားဝင် စာ ပူးတွဲတင်ပြနိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရမည်။
  ( င ) အဆိုပြုလွှာတွင် ဖော်ပြထားသော ဈေးနှုန်းတန်ဘိုးမှာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်ရမည်။
  ( စ ) ပေးသွင်းမည့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုမည့် Software(၂) မျိုး၏ Specification မှာ ဌာနမှ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် Specification အတိုင်းဖြစ်ရမည်။ 
  (ဆ) ရွေးချယ်ခံရပါက လုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည့် ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်ခွန် (၂%) ဖြတ်တောက်၍ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနသို့  ပေးသွင်းရန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ပေးသွင်းရန် သဘောတူ ရမည်။
  ( ဇ ) တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများသည် တင်ဒါပုံစံများကို တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၅၀ဝဝ/-နှုန်း ဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  ( ဈ ) တင်ဒါပုံစံများတင်သွင်းရာတွင် Software(၂) မျိုး၏  သတ်မှတ်အရည်အသွေး ၊ စံချိန် ၊ စံညွှန်းနှင့် တန်ဘိုးတို့ကို ပြည့်စုံစွာရေးသားဖော်ပြရမည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ)ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် Online Registration System အပါအဝင် Software (၂)မျိုးအား ဝန်ကြီးဌာန၊ တင်ဒါကော်မတီ ဖြင့် စိစစ်ဝယ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါ၍ တင်ဒါလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပေးသွင်းပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
                                               တင်ဒါပုံစံရောင်းချသည့်နေ့ - (၂၇ - ၅ - ၂၀၁၉  မှ      ၉  -  ၆ -  ၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ )
                                                တင်ဒါကော်မတီဖြင့် - (သီးခြားထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်) 
                                                ဈေးနှုန်းစိစစ်မည့်ရက်
                                                ကျင်းပမည့်နေရာ - ရုံးအမှတ်(၃)၊ တိုးချဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ ၊ စီးပွား/ကူးသန်း
                                                ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ဝ၆၇-၄၀၈၄၁၀
 
 
                                                                                                                                                         တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages