အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Tue, 02/06/2018 - 09:36 -- ictuser

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦ(၁)ခု၊ အခန္း(၁)ခန္း၊ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုးနွင့္ ေျမကြက္(၁)ကြက္တို့အား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages