အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Tue, 10/17/2017 - 04:23 -- ictuser

စီးပြားေရးနွင့္ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးၽ၀န္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနပုိငိ သဲေျမကြက္(၁)ကြက္နွင့္ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုးတိုးအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ (၃)နွစ္သက္တမ္း (၁) နွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသြားမည္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages