အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Mon, 09/09/2019 - 10:36 -- dotadmin

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။       စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ဍာနွစ္၊ သာမန္ခြင့္ျပုရန္ပံုေငြျဖင့္ ဆာဗာ၊ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညွြန္းမ်ားအတိုင္း ေဈးနႈန္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါဝင္စားသူ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ဒါ ေပးသြင္းနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

No

DESCRIPTION OF SERVICES

QTY

1

Server (27) Nos Maintenance (Nay Pyi Taw, Yangon)

1 No

2

Networking Maintenance  (Office-Nay Pyi Taw, Office-Yangon, Co-Location, Muse, Myawaddy)

1 No

3

Desktop (85) Nos (Service  and  Maintenance At Yangon)

1 No

4

Servers (6) Nos and Desktop PC (27) Nos (At Muse)

Servers (4) Nos and Desktop PC (13) Nos (At  Myawaddy)

1 No

 

၂။       တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္-

          (က)    တင္ဒါအဆိုျပုလွြာမ်ားကို ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရွ့ေမွာက္ရွိ တင္ဒါပံုးတြင္ ထည့္သြင္းယွဉ္ျပိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

          ( ခ )   တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္သူမ်ားသည္ဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္မည့္ တင္ဒါစေပၚေငြအား ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္(ေနျပည္ေတာ္)တြင္ (P.O Cheque) ျဖင့္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တင္ဒါစေပၚေငြအား (၇) ရက္အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ( ဂ )   ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူထံမွသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီစာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆို၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          (ဃ)    ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ားေရွ့ေမွာက္တြင္ တင္ဒါပြဲလာေရာက္ ယွဉ္ျပိုင္ သူသည္ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္(သို့မဟုတ္) ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံနိုင္သည့္ အေထြေထြ

                   ကိုယ္စားလွယ္လွြဲအပ္ျခင္း တရားဝင္စာပူးတြဲတင္ျပနိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရ မည္။

          ( င )   အဆိုျပုလွြာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးနႈန္းတန္ဘိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖစ္ရမည္။

          ( စ )   ေရြးခ်ယ္ခံရပါက လုပ္ငန္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို့ ေပးသြင္းရမည့္ ပင္ရင္းမွျဖတ္ေတာက္ခြန္ (၂%) ျဖတ္ေတာက္ေပးေခ်ျခင္းနွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅%) အား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို့  ေပးသြင္းရန္ကို သေဘာတူရမည္။

          ( ဆ )  တင္ဒါတင္သြင္းလိုသူမ်ားသည္ တင္ဒါပံုစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀ဝဝိ/- နႈန္းျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနခြဲတြင္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။       တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီရမည္-

          ( က )  တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္မည့္ကုမၸဏီသည္ ဆာဗာ/ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္နည္းပညာဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ရမည္။

          ( ခ )   တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္မည့္ကုမၸဏီမွ လက္ရွိဝန္ထမ္းအင္အား၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္း၏ နည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈလက္မွတ္၊ နည္းပညာလုပ္ငန္း အေတြ့ အျကံု၊ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ဌာန/လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကုမၸဏီ Profile၊ ကုမၸဏီမွ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္အစီအမံတို့အား ျကိုတင္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။

          (ဂ)     နည္းပညာကုမၸဏီအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဆိုျပုေဈးနႈန္း၊ ကုမၼဏီ၏ သက္တမ္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ဝန္ထမ္းနွင့္ ကုမၸဏီ၏နည္းပညာလုပ္ငန္း အေတြ့အျကံု၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္ အစီ အမံတို့ေပၚတြင္မူတည္၍ တင္ဒါေကာ္မတီမွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။       သို့ျဖစ္ပါ၍ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ဍာနွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္းခြင့္ျပု ရန္ပံု ေငြျဖင့္ ဆာဗာ၊ ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဝန္ျကီးဌာန၊ တင္ဒါ ေကာ္မတီျဖင့္ စိစစ္ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါ၍ တင္ဒါလာေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ေပးသြင္းပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါသည္။

          တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်သည့္ေန့       -        (   ၁၀ - ၉- ၂၀၁၉ ရက္ေန့ မွ    ၂၃  - ၉- ၂၀၁၉ ရက္ေန့ထိ )

          တင္ဒါေကာ္မတီျဖင့္                 -        (       - ၉ -၂၀၁၉ ) ရက္ေန့

          ေဈးနႈန္းစိစစ္မည့္ရက္                         ဆက္သြယ္အေျကာင္းျကားပါမည္)

          က်င္းပမည့္ေနရာ                     -         ရံုးအမွတ္ (၃) ၊ အစည္းအေဝးခန္းမ ၊ စီးပြား/ကူးသန္း     

          ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း                   -         ဝ၆၇-၄၀၈၀၁၀

 

                                                                                                                               

 

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္-

၁။       အမ်ိုးသားမွတ္ပံုတင္ (သို့) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သည့္ နိုင္ငံသားတိုင္း ဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၂။       အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူသည္ တင္ဒါေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ (ေရာင္းခ်ေပးသည့္) ပံုစံျဖင့္သာ တင္ဒါတင္သြင္းရမည္။

၃။       အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူသည္ မွတ္ပံုတင္မိတၱူ (၁) ေစာင္၊ Pass Post အရြယ္ဓါတ္ပံု(၁)ပံု တို့ကို တင္ဒါ တင္သြင္းလွြာနွင့္အတူ ပူးတြဲတင္သြင္းရမည္။

၄။       တင္ဒါယွဉ္ျပိုင္မည့္ကုမၸဏီမွ ကုမၸဏီ profile၊ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ဆာဗာ၊ ကြန္ယက္ နည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈလက္မွတ္၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းအေတြ့အျကံု၊ သက္တမ္းစသည္ တို့ကို ျကိုတင္တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။       အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေဈးနႈန္းတင္သြင္းရာတြင္ ေဈးနႈန္းလွြာနွင့္အတူ မိမိတို့တင္သြင္းမည့္ ဆာဗာ၊ ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ One Year Time Plan အေသးစိတ္ကိုပါ ထည့္သြင္းပူးတြဲ တင္သြင္းရမည္။

၆။       အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရာတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူသည္ ဆာဗာ၊ ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညွြန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၇။                အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူသည္ Lot အလိုက္ အာမခံစေပၚ(Deposit)ေငြအား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္သို့ (P.O Cheque)ျဖင့္ေပးသြင္းရမည္။  တင္ဒါမေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ တင္ဒါစေပၚ ေငြအား (၇)ရက္ အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၈။       တင္ဒါတင္သြင္းသည့္ေဈးနႈန္းသည္ သတ္မွတ္သည့္ေနရာအေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ ေဈးနႈန္း ျဖစ္ရမည္။

၉။       တင္ဒါေအာင္ျမင္သူသည္ With Holding Tax (၂%) ေပးေဆာင္ရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစာခ်ုပ္ ခ်ုပ္ဆိုရာတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (၁%)နွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅%)ကိုလည္း တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူမွ က်ခံရမည္။

၁၀။     တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ တင္ဒါရွင္မ်ားသည္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေျကာင္း အေျကာင္းျကားျပီး ရက္ (၃၀)အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနနွင့္စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆို၍ သတ္မွတ္ရက္အတြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆိုျခင္းမရွိပါက တင္ဒါအား ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ျပီး ဌာနတြင္ ေပးသြင္းထားေသာ လက္ခံစေပၚေငြသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည့္အျပင္ အမည္ပ်က္စာရင္း ေျကာ္ျငာျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

၁၁။     တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရွိမွသာ တင္ဒါေအာင္ျမင္မႈ /မေအာင္ျမင္မႈကို ေျကာ္ျငာ မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဌာနတြင္ေပးသြင္းထားေသာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူ၏ စေပၚေငြမ်ားကို Performance Guarantee ေပးသြင္းျပီး မွ သာ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။     ဝန္ျကီးဌာနစီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပုခ်က္ရရွိမွသာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သူအား အတည္ျပု ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။     တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစာခ်ုပ္ ခ်ုပ္ဆိုျပီးသည့္ေန့မွစ၍ (၂) ပတ္အတြင္း Performance Guarantee ေပးသြင္းရမည္။

၁၄။     တင္ဒါပြဲသို့ လာေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းေဈးနႈန္းအေပၚ ကုမၸဏီမ်ားမွ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္မည့္ပုဂၢိုလ္သာလွ်င္ လာေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိုလ္မွ အေျကာင္းအမ်ိုးမ်ိုးေျကာင့္ တင္ဒါပြဲသို့ တက္ေရာက္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ကုမၸဏီ/ အေရာင္းဆိုင္၏ Letter Head ျဖင့္ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္လွြဲအပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ လွြဲစာ(SP)ပူးတြဲတင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ လွြဲစာ(SP) တင္ျပနိုင္ျခင္း မရွိပါက တင္ဒါပြဲသို့ တက္ေရာက္ခြင့္ျပု မည္မဟုတ္ပါ။

၁၅။     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေအာင္ျမင္သူမရွိပါက  တင္ဒါျပန္လည္ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

၁၆။     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သီးျခားေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ေလွ်ာက္လွြာ မ်ားကို လက္ခံစဉ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၁၇။     တင္ဒါတင္သြင္းသူမွအပ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကိုယ္စားျပု၍ တင္ဒါပံုးအတြင္း သို့ အဆိုျပုလွြာထည့္ျခင္း ၊ တင္ဒါပြဲတက္ေရာက္ျခင္းကို (လံုးဝ)လံုးဝ ခြင့္မျပုပါ။

၁၈။     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားမွ တင္ဒါတင္သြင္းပံုစံအား တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ပါရွိ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ မျပည့္စံုခဲ့ပါလွ်င္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ မႈတြင္ ထည့္သြင္းစဉ္းစားမည္မဟုတ္ေျကာင္း သိရွိနားလည္ရမည္။

၁၉။     တင္ဒါေကာ္မတီသည္ ရရွိေသာတင္ဒါတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အေျကာင္းတစ္စံု တစ္ရာ ေဖာ္ျပျခင္းမျပုပဲ ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂၀။     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရာတြင္ ဌာနမွသတ္မွတ္ထားေသာပံုစံျဖင့္ ေရးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀ဝ၀/-(က်ပ္ငါးေထာင္တိတိ) ျဖစ္ပါသည္။

၂၁။     အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဉ္ျပိုင္သည့္ ပုဂၢိုလ္အဖြဲ့အစည္းမ်ားသည္ တင္ဒါေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ျပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆမည္ျဖစ္သည္။

၂၂။     တင္ဒါေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဌာနအား မထီမဲ့ျမင္ျပုလုပ္ပါကလည္းေကာင္း၊ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္း ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျပီး အာမခံစေပၚေငြကို သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

                   တင္ဒါေကာ္မတီ                   

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

 

Server, ကြန္ပ်ူတာနွင့္ကြန္ယက္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

၁။       စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဉီးစီးဌာနတြင္ အသံုးျပုေဆာင္ရြက္ ေနေသာ Client Server, Network Infrastructure ကဲ့သို့လုပ္ငန္းမ်ားအား  လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ လုပ္ငန္းအေတြ့အျကံု (၅)နွစ္နွင့္အထက္ရွိရမည္။

၂။       တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီမွ ကုန္သြယ္ေရးဉီးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ System Engineer မ်ားသည္  Microsoft Windows Server အထူးသျဖင့္ Active Directory, Domain Name System ကို အေျခခံေသာ Infrastructure မ်ားအား လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္အေတြ့အျကံု (၅)နွစ္နွင့္ အထက္ ရွိရမည္။

၃။       Site to Site VPN, Remote Access VPN, Firewall Policy နွင့္ Cisco Switching တို့နွင့္ပတ္သက္သည့္ Project Experience ေကာင္းမြန္စြာရွိရမည္။

၄။       Enterprise Switching Infra အတြက္ Nexus 9K Data Center Switch, Cisco Catalyst/Small Business Series Switch မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ Project Experience ေကာင္မြန္စြာရွိရမည္။

၅။       အေရးျကီး Data မ်ားပ်က္စီးဆံုးရံုးျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ NAS Server မ်ားကိုအသံုးျပု၍ Backup Plan ေကာင္းမြန္စြာ ေရးဆြဲကိုင္တြယ္နိုင္ရမည္။

၆။       ဝန္ျကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ Public/Private Cloud Infrastructure မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ေတာ္သည့္ Virtualization Solution မ်ား, Web Server Security, Firewall Security မ်ားနွင့္ DC Facility တို့အတြက္ လိုအပ္သည့္အျကံဉာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရမည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages