အားနည္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စက္မ်ား

Fri, 08/16/2019 - 03:49 -- admin_ygn

     ျမန္မာ့ဆန္မ်ား ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆန္စက္မ်ား၏ ထုတ္ လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမ်ား၊ဆန္စက္မ်ား၏ အရည္ အေသြးအဆင့္အတန္းမ်ား စသည္တို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ ေပသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလခန္႔က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆန္စက္အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးၾကရာတြင္ အား နည္းခ်က္မ်ားစြာေတြရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းတင္ ပို႔ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဆန္စက္စုစုေပါင္း ၁၀၃ စက္ရွိၿပီး ထိုဆန္စက္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ Quarantine Protocol လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး ဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္မႈလီမိတက္တို႔မွ တာဝန္ယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

      အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ား တြင္ အဓိကအားျဖင့္  အပိုင္းသံုးပိုင္းပါရွိၿပီး ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာသိုေလွာင္႐ံုထားရွိမႈအပိုင္းႏွင့္လုပ္သားမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေ ရးအပိုင္းတို႔ကို MITS အဓိက တာဝန္ယူစစ္ေဆးေပးသည္။ ဆန္စက္မ်ား၏  ႀကိတ္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန (ယ ခင္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး)မွ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိပညာရွင္မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္၍စစ္ေဆးေပးပါသည္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးက႑ရွိ အပိုင္းသံုးပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၂၄ ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆန္စက္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ရန္ လို အပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပလိုပါသည္။

အေရးႀကီးေသာ (High Risks) အခ်က္မ်ား

    စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳ စု၍ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္တကြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ ေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေရး (Technical Working Group-TWG) ထံ ျပန္လည္တင္ျပပါသည္။ ၄င္းတင္ျပ ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္TWG အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးသည့္အခ်က္ စုစုေပါင္း ၂၄ ခ်က္တြင္ အခ်က္အားလံုးကိုက္ ညီသည့္ ဆန္စက္ဟူ၍မေတြ႔ရွိခဲ့ရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္TWG အဖြဲ႕မွ အေရးႀကီးေသာ အႏၱရာယ္ရွိ High Risks အခ်က္မ်ားကို ဦးစြာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္၍ အဆိုပါအခ်က္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမကိုက္ ညီေသာ ဆန္စက္မ်ားကို အက်စာရင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။TWG အဖြဲ႕မွ High Risks အျဖစ္သတ္မွတ္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္-

ကုန္ၾကမ္းသိုေလွာင္႐ံုထားရွိမႈ

     ကုန္ၾကမ္းသိုေလွာင္႐ံုႏွင့္ ကုန္ေခ်ာသိုေလွာင္႐ံုကို သီးျခားစီ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းသိုေလွာင္႐ံုမ်ား/ စပါးသိုေလွာင္႐ံု မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲ ပါဝင္မႈႏွင့္ ရိတ္သိမ္းေျြခ ေလွ႔ရာမွ ပိုးမႊားအခ်ိဳ႕ ပါဝင္လာတတ္သည္။ ဆန္စက္မ်ားကိုကြင္းဆင္း စစ္ေဆးရာတြင္ ကုန္ၾကမ္း သိုေလွာင္႐ံုႏွင့္ပတ္သက္၍သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာဆန္စက္စုစုေပါင္း ၁၂ စက္ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ဆန္စက္အမ်ားစုသည္ ကုန္ၾကမ္း သိုေလွာင္႐ံုကို သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္စြာထားသည့္ အေလ့အထမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ ျပင္ အဓိကအေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ သည္။ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆသည္  သိုေလွာင္သီးႏွံ၏ အစိုဓာတ္ ပါဝင္မႈကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။

ကုန္ေခ်ာ သိုေလွာင္ထားရွိမႈ

     ႀကိတ္ခြဲထုပ္ပိုးၿပီး ဆန္မ်ားကိုလည္း သီးသန္႔သိုေလွာင္႐ံုျဖင့္ ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။  Ready Cargo ကုန္ေခ်ာမ်ားသည္ ပိုးသတ္ မိႈင္းတိုက္မႈျပဳရသျဖင့္ဖုန္၊ သဲ၊ ခဲႏွင့္ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာ က္ျခင္း မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကုန္ေခ်ာကို သီးျခားထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သိုေလွာင္႐ံု တစ္႐ံုတည္းရွိပါက ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာကို ဧရိယာသတ္မွတ္၍ အခန္းကန္႔ခြဲျခား သိုေလွာင္သင့္ပါသည္။ စစ္ေဆးခဲ့ေ သာ ဆန္စက္မ်ားအနက္ ဆန္စက္ ၁၁ စက္မွာ ကုန္ေခ်ာသိုေလွာင္ရာတြင္ သီးသန္႔သိုေလွာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဆန္စက္အမ်ားစုသည္ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာကို သို ေလွာင္႐ံုတစ္ခုထဲတြင္ ထားေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေ သာစက္မ်ားတြင္ကုန္ ေခ်ာမ်ားကို ႀကိတ္ခြဲေရးျပဳလုပ္သည့္စက္႐ံုအတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာထားေလ့ရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ကုန္ေခ်ာသီးသန္႔ထားရွိျခင္း သည္ လုပ္ငန္းအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစ သည္။ အထက္ပါအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆို ေသာ စာခ်ဳပ္၏အပိုဒ္ (၅) (Article5) တြင္ အထူးတလည္ဖြင့္ဆိုထား ေသာေၾကာင့္ အေရး ႀကီးေသာအခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ဖ်က္ပိုးေထာင္ေခ်ာက္မ်ား

       ထိန္းခ်ဳပ္ဖ်က္ပိုးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို ၁၀ဝ စတုရန္းမီတာ လွ်င္ တစ္ခုႏႈန္းျဖင့္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္(၄) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိုေလွာင္႐ံုႏွင့္စက္႐ံု အတြင္း အျခားတိရစၦာန္မ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ငွက္တားဆန္ကာမ်ား၊ ျြကက္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကိုပါ ထားရွိရမည္။ ဆန္စက္သို ေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ျြကက္မ်ား အလြယ္တကူ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ဝင္ေပါက္မ်ား၌ ထုပိတ္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ ပိုးမ်ား အနက္ ကာဖရာက်ိဳင္းႏွင့္ က်ိဳင္းနီဖ်က္ပိုးမ်ား ကင္းစင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ Protocol တြင္ အပိုဒ္ (၄) (Article 4) ၌ အေသခ်ာဖြင့္ဆို ထားေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဆန္စက္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေဈးကြက္အတြက္မဆို လိုက္နာ က်င့္သံုးသင့္သည့္ အေလ့အထတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဆန္စက္မ်ားအနက္ ဆန္စက္ ၁၄ စက္မွာ ဖ်က္ပိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္  စနစ္မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕စက္မ်ားတြင္ မီးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထားရွိေသာ္လည္း ငွက္ တားဆန္ကာမ်ား၊ ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ထားရွိမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္မ်ားသည္ အျခား High Risks အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီလ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ဖ်က္ပိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခံဝန္ကတိ ေရးထိုး၍ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားဘက္ မွလည္း သတ္မွတ္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ၿပီးစီးမႈမွတ္တမ္း မ်ားကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းႏွင့္တကြ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆန္စက္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ အထမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ မျဖစ္မေန  ေဆာင္ရြက္လာတတ္ေစရန္ တြန္းအားတစ္ခု လိုအပ္ ေၾကာင္း ျမင္သာေစပါသည္။

ကုန္ၾကမ္းအသံုးျပဳႏိုင္မႈ

      ဆန္စက္မ်ားကို ႀကိတ္ခြဲႏိုင္မႈႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ရက္ လွ်င္ အနည္းဆံုးစပါးတန္ ၅၀ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးသည္။ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေသာ ဆန္စက္တစ္စက္၏ ႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ စြမ္းသည္ အနည္းဆံုး တစ္ နာရီလွ်င္ ဆန္တစ္တန္က်ႀကိတ္ဖြပ္ႏိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳဆန္စက္မ်ားတြင္RC/RM စက္မ်ား မ်ားျပားစြာပါဝင္ သျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ စက္တစ္ခုသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။ ဆန္စက္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္း လံုေလာက္စြာရရွိႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စက္တည္ေထာင္ျခင္းကို အေလးထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ တန္(၁၀ဝႏွင့္ အထက္) ႀကိတ္ခြဲႏိုင္ေသာဆန္စက္မ်ားသည္ေဒသတြင္း တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ကုန္ၾကမ္းလံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ အဆိုပါစက္ႀကီးမ်ားကို လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္း ျပတ္ေတာက္မႈ (သို႔) မလံုေလာက္မႈျဖစ္ေပၚက ဆန္၏အရည္အေသြး အျပင္ စက္အရည္ အေသြးကိုပါ က်ဆင္းေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္ၾကရာ၌ အဆိုပါအခ်က္ကို အေလး ထား၍ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်တြက္ခ်က္မႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

စက္ႀကိတ္အဆင့္အတန္း

      ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ဆန္မ်ားသည္ဆန္စက္၏ စက္ႀကိတ္ အဆင့္အတန္းအေနျဖင့္ (well mill) အဆင့္ႀကိတ္ခြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ဆန္စက္၏ စက္ႀကိတ္အဆင့္မ်ားတြင္  သာမန္အဆင့္ ႀကိတ္ခြဲမႈ (ordinary mill)၊ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာႀကိတ္ခြဲမႈ (reasonable well mill)၊ အဆင့္မီႀကိတ္ခြဲမႈ (well mill)၊ အဆင့္ လြန္ႀကိတ္ခြဲမႈ (extra well mill) ဟူ၍ရွိသည္။ well mill အဆင့္ တြင္ ႀကိတ္ခြဲမႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္ျဖဴဖြပ္စက္အေနျဖင့္ ဆန္ျဖဴ ေက်ာက္ အနိမ့္ဆံုး ႏွစ္ဆင့္ထားရွိရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ well mill မႀကိတ္ခြဲႏိုင္ေသာ ဆန္စက္ ေလးစက္ပါဝင္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕စက္မ်ားတြင္ ဆန္ျဖဴေက်ာက္ရွိ ေသာ္လည္း အသံုးျပဳမႈမရွိေသာ အခ်က္ကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရွိရသည္။ စက္ႀကိတ္ဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္၏ဆန္ျဖဴႏႈန္းသည္ ေဈးကြက္အတြင္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္စက္ မ်ား၏အဆင့္အတန္းကိုစံခ်ိန္စံၫႊန္း တစ္ရပ္ေရး ဆြဲၿပီး စက္ႀကိတ္ အဆင့္အတန္းမ်ားကိုပါ အခိုင္အမာျပ႒ာန္းထားႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆန္အေရာင္တင္စက္

    စပါးမွစတင္၍ ႀကိတ္ခြဲရေသာဆန္စက္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆန္ကို ဆန္ကြဲျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္း၊ အေရာင္တင္ျခင္းျပဳ လုပ္သည့္စက္မ်ား လည္းရွိသည္။  ႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္ၿပီးဆန္မ်ားကို  အေရာင္တင္ရန္ အတြက္ အေရာင္တင္စက္ (wet polisher) ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ ေဆးခ်က္မ်ားအရ wet polisher အသံုးမျပဳေသာ ဆန္စက္စုစုေပါင္း ၁၁ စက္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္။ wet polisher အသံုးျပဳရာ၌ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေသာေဒသမ်ားတြင္အလ်င္စလို အိတ္သြပ္သည့္ အေလ့အထ ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ႀကိတ္ခြဲၿပီး စက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း အိတ္သြပ္ရာ တြင္ ဆန္၏အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အပူရွိန္အနည္းငယ္ရွိသည္ ျဖစ္ရာ wet polisher ၏ အစိုဓာတ္အနည္းငယ္ပမာဏမွ်သည္ ဆန္ အိတ္အတြင္း ေရေငြ႕ပ်ံမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ဆန္ဝါႏွင့္ မိႈမ်ားေပါက္ ေစသည္။

အေရာင္ေရြးစက္

      ဆန္စက္မ်ားတြင္ႀကိတ္ခြဲၿပီးဆန္မ်ားကို ဆန္ျဖဴအေရာင္ေပၚမူတည္၍အေရာင္ေရြးစက္ (color sorter) ျဖင့္ ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အေရာင္မညီေသာဆန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆန္ဝါ၊ ဆန္နီ၊ မွည့္စြန္းႏွင့္ ဗိုက္ျဖဴ ဆန္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္၍ အေရာင္ညီေသာ ဆန္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေရာင္ေရြးစက္မ်ားသည္ တန္းျမင့္ ဆန္မ်ားႀကိတ္ခြဲရာတြင္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ အဆိုျပဳ ဆန္စက္ မ်ားထဲတြင္ ဆန္စက္ ၁၁ စက္မွာ ဆန္အေ ရာင္ေရြးစက္အသံုးျပဳျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆန္အေရာင္တင္စက္ ႏွင့္ အေရာင္ေရြး စက္မ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳမႈစစ္ေဆးရာတြင္ အဆိုပါ စက္ယူနစ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ေနရာတြင္ အစီအစဥ္တက် တပ္ဆင္ ထားျ ခင္း ရွိမရွိကိုပါ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အဆိုပါစက္မ်ားကို အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳမႈ ရွိမရွိ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိတ္ခြဲေရးအပိုင္းရွိ အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ဆန္စက္ အမ်ားစုသည္ဥပမာအားျဖင့္ တန္ ၁၀ဝ က် ဆန္စက္တစ္ခုအတြက္စက္ယူနစ္မ်ားကိုတစ္ေျပးညီတစ္ၿပိဳင္နက္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ဟာလာကဲ့သို႔ေသာ ဆန္စက္အေသးမ်ားမွထပ္ဆင့္ယူနစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးေတြ႕ရွိရသည္။ ေငြေၾကး အလံုအေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာ ေခတ္မီဆန္စက္မ်ားကို တစ္ေျပးညီ တပ္ဆပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အရည္အေသြး ျမင့္ ျမန္မာ့ဆန္ႀကိတ္ခြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈတို႔အတြက္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲမည့္ပုစၦာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

     အထက္ပါ အေရးႀကီးေသာအႏၱရာယ္ရွိ (High Risks) အခ်က္ မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာ ဆန္စက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာ တြင္ ဆန္စက္ေပါင္း ၂၄ စက္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ က်န္ဆန္ စက္ ၇၉ စက္မွာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း High Risks အခ်က္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆန္စက္မ်ားအျဖစ္ Technical Working Group မွ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ၇၉ စက္ အနက္  ၁၀  စက္မွာ  မီးေထာင္ေခ်ာက္မ်ား  လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္႐ံုအဆင္သင့္မျဖစ္ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ေပးရန္ ဝန္ခံကတိျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။

ဆန္စက္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား

        ဆန္စက္အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေသာ အပိုင္း(၃)ပိုင္းအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆန္စက္မ်ားသည္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအပိုင္းတြင္ လြန္စြာအားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အပိုင္း(B)သည္ စားေသာက္ကုန္မ်ား က်န္း မာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္အတြက္စစ္ေဆး ေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဆန္စက္မ်ားသည္ Good Hygienic Practices GHP မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္အလွမ္းေဝးေနေသးေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစားအစာထုတ္ လုပ္မႈ ထုပ္ပိုးမႈတို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ထုပ္လုပ္မႈထုပ္ပိုး မႈတို႔ကို လက္ခံေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအစာ ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အထေကာင္း မ်ားအတိုင္းက်င့္ႀကံ၍ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္သားမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသင္တန္း

         ဆန္စက္မ်ားသည္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္သားမ်ားကို အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္ ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ထားရွိေရးႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစဘဲ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္တတ္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားကိုအနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေပးရပါမည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အဆိုျပဳဆန္စက္ သံုးပံုႏွစ္ပံု (၇၇ စက္) သည္  ေဆာင္ရြက္ထားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းအခ်က္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ဆန္စက္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ GMP, GHP ႏွင့္ Food Safety ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆန္စက္အမ်ားစုသည္ လက္ရွိလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အတိုင္းသာလုပ္ငန္း လည္ပတ္ လ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳမႈ ပိုင္းတြင္ အားနည္းလ်က္ရွိသည္။

အဝတ္လဲခန္းမ်ား ထားရွိမႈ

       စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GMP အေလ့အထေကာင္းမ်ားအရ လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အသံုးအေဆာင္အဝတ္အထည္မ်ား လဲလွယ္ႏိုင္ရန္ အဝတ္လဲခန္း မ်ား သီးသန္႔ထားရွိ ေပးရ မည္။ ထိုအဝတ္လဲခန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း က်ား/မ လုပ္သားအေရအတြက္ ေပၚမူတည္၍ လံုေလာက္မႈရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေသာ ဆန္စက္မ်ားတြင္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သီးျခားဝတ္စံုမ်ားထုတ္ေပးမႈ နည္း ပါးၿပီး အဝတ္လဲခန္းႏွင့္ အလုပ္ သမားမ်ားအတြက္နားေနေဆာင္၊ စားေသာက္ေဆာင္စသည္ျဖင့္ ပီပီျပင္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမရွိေၾကာင္း  ေလ့လာရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စက္မ်ားသည္ ISO  ရရွိၿပီးသည့္ စက္မ်ားႏွင့္ ISO ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဆန္စက္မ်ားတြင္ဤအခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ထားျခင္း သည္အားသာခ်က္ အျဖစ္ရွိေနသည္။

အကာအကြယ္အသံုးအေဆာင္မ်ား ဝတ္ဆင္မႈ

      စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္သမား မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္သည့္အကာအကြယ္ အဝတ္အစား၊ ေခါင္း စြပ္၊ ဖိနပ္စသည္တို႔ကိုအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လက္ ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာေဆးေၾကာသည့္အေလ့ အထရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ကဲ့သို႔ေသာ အဝတ္အစားမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ဝတ္ဆင္ မႈေတြ႕ရွိရၿပီး အခ်ိဳ႕သည္လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ဖိနပ္၊ ေခါင္းစြပ္၊ လက္အိတ္စသည္တို႔ကို ဝတ္ဆင္သည့္ အေလ့ အထပင္မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

သန္႔စင္ခန္းမ်ား

      လုပ္သားမ်ား၏တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ၿပီး လံုေလာက္ေသာ ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ား စီစဥ္ထားရွိရမည္။ ထို႔ျပင္ ေရရရွိမႈ အဆင္ ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျ ဖစ္ၿပီး အဆိုပါအိမ္သာမ်ား၏ တည္ ေနရာႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုတို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆိုျပဳဆန္စက္မ်ားကိုစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္စက္ မ်ားသည္အိမ္သာမထားရွိမႈ၊ အိမ္သာ မလံုေလာက္မႈ၊ ေရေပးေဝမႈ စနစ္မက်မႈ၊ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္မက်မႈ စသည့္အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရ ၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္စက္ ၄၁ စက္မွာ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရည္ အခ်င္းမျပည့္မီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လုပ္သားမ်ားက်န္းမာေရး

     ဆန္စက္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈမရွိေစ ရန္ လုပ္သားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အစား အစာက်န္မ်ား သန္႔ရွင္းေရးအတြက္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နာမက်န္း ျဖစ္သည္ဟု သံသယရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား၍ ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ရမည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေဆးစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ေခ်ာကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အျခားအားနည္းခ်က္မ်ား

       သိုေလွာင္႐ံု၏ အေနအထား၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္မႈ၊ သိုေလွာင္႐ံုအတြင္း အပူခ်ိန္ကိုထိန္းညႇိ ေပးႏိုင္မႈစသည့္အခ်က္မ်ား ကိုလည္း ဂ႐ုျပဳမႈအားနည္းပါသည္။ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ဆန္အိတ္ မ်ားကို ပိုင္ပံုသိုေလွာင္ ရာ၌ ၾကမ္းခင္းအသံုးျပဳရပါမည္။ ပိုးသတ္မိႈင္း တိုက္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ႏွင့္ လူဝင္လူထြက္ အဆင္ေျပေစရန္ နံရံႏွင့္အနည္းဆံုး ေလးေပခန္႔ခြာရပါမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ မည့္ ဆန္မ်ားကို ပိုးသတ္မိႈင္းတိုက္မႈ မျဖစ္ မေန ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ (၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ဖ်က္ ပိုးကင္းစင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းထံမွရယူၿပီး တ႐ုတ္ဘက္သို႔ တင္ျပ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိုေလွာင္႐ံုကို ခိုေအာင္းႏိုင္ေသာ ပိုးမႊား မ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ား၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သိုလွာင္႐ံု ၏ နံရံမ်က္ႏွာစာ၊ အခန္းအကန္႔မ်ားႏွင့္ၾကမ္းျပင္တို႔ကို ေရစိမ့္မဝင္ ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။ ကုန္ေခ်ာဆန္မ်ားကို အိတ္သြပ္ ရာတြင္ အိတ္အသစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ (၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

       တင္ပို႔သည့္အိတ္တြင္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ဟူေသာ စာသား၊ ဆန္အမ်ိဳးအစား၊ ႀကိတ္ခြဲသည့္စက္႐ံု၊ တင္ပို႔သူ အမည္၊ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ကုမၸဏီလိပ္စာ စသည္ကို ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္။ စက္႐ံုႏွင့္သိုေလွာင္႐ံုအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္ စက္႐ံုအေတာ္မ်ားမ်ား လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အပိုင္း(A)တြင္ အရည္အခ်င္း မကိုက္ ညီမႈ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ခံရေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

      စပါးမွစတင္ႀကိတ္ခြဲေသာ ဆန္စက္မ်ားတြင္ စပါးအေျခာက္ခံ စက္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စပါးရိတ္သိမ္းရာ၌ ေခတ္မီရိတ္သိမ္းေျြခေလွ႔စက္မ်ား အသံုးျပဳလာၾကသျဖင့္ ဆန္စက္ မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ စပါးမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ အစို ဓာတ္ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ ႀကိတ္ခြဲမႈျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိုဓာတ္ပမာဏ ကိုရရွိရန္အေျခာက္ခံစက္မ်ား လိုအပ္သည္။ သင့္ ေတာ္မွန္ကန္ေသာ အစိုဓာတ္တြင္ႀကိတ္ခြဲမႈျပဳလုပ္မွ သာလွ်င္ ဆန္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ေအာက္တန္းကိုက္ျခင္းကဲ့သိုေသာ စီးပြားေရးအရတြက္ေျခကိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္စက္အမ်ားစုသည္ ေခတ္မီ စပါးအေျခာက္ခံစက္မ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳ လာၾကေ သာ္ လည္း စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဆန္စက္ ၁၀၃ စက္ရွိသည့္အနက္ ၁၃ စက္မွာ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အစိုဓာတ္ တစ္မွတ္သည္ စပါးႀကိတ္ခြဲရာ၌ အေလးခ်ိန္၊ ပမာဏ၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ဆန္သားရရွိမႈတို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ အစိုဓာတ္ေပၚတြင္ အေလးနက္ထားစဥ္းစားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။

       မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ Quota တစ္သိန္းတင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ေနာင္တြင္ ရရွိ လာႏိုင္မည့္ G to G Quota  မ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့နယ္ပယ္အရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ တန္းျမင့္ျမန္မာ့ဆန္မ်ား  ႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္လုပ္ေရးအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း အေထာက္ အပံ့ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု  မွတ္ယူရပါသည္။  ယခု တစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ တည္ရွိေစၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ား ျပဳျပင္၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ ဆန္စပါး ေလာကေရႊေခတ္ဆီသို႔ ျပန္လည္တက္လွမ္းႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

 

ေမာင္ေမာင္ (CTQM)

Local Trade News

Pages