အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:24 -- competition

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္အတြင္းမွ ယံုမွတ္နုိင္ေလာက္ေသာသက္ေသခံခ်က္