အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:22 -- competition

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေဘာဂေဗဒပညာရပ္