အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာလက္စြဲစာေစာင္မ်ား

Fri, 04/26/2019 - 11:20 -- competition

ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈအေနအထားအား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း - ယင္းသို႔ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း ။ မည္သို႔စိစစ္သနည္း။