အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾက

Mon, 03/04/2019 - 08:09 -- competition

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေရး” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ အရာရွိမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစခဲ့ပါသည္။

(CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသစ္ျပဌာန္းရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အဆုိပါဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏိုင္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အသိ ပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္အုပ္စုဖြဲ႔၍ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ပိုမိုနက္နဲစြာေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ panel sessions မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးမႈ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔၏ အေရးပါပံုတို႔အေပၚ ပုဂၢလိကက႑၏ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Baker & McKenzie ရန္ကုန္ရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ Melbourne University Law School မွ Dr. Wendy Ng တို႔မွလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအာဏာပိုင္မ်ားမွာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အနာဂတ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ား အာဏာသက္ဝင္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပြဲသည္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗီယက္နမ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္ (VCCA) မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္က “၄င္းတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒသစ္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အာဏာသက္ဝင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းမွာ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္ အက်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ထိေရာက္စြာ အာဏာသက္ဝင္ေရးအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအမိန္႔(၃)ခုႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ားစြာ မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အစမွအဆံုးအထိ မူၾကမ္း ေရးဆြဲရန္လိုအပ္သည္႔ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လာအိုႏိုင္ငံမွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း “အသစ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ လာအိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္သည္ stakeholder မ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းစြာ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိခဲ့ေသာ အသိပညာဗဟုသုတ မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မိမိတို႔ဌာနတြင္ တိုက္ရိုက္အသံုးခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ (CLIP) အျဖစ္ ACCC မွ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏တတိယေျမာက္အဆင့္အျဖစ္ CLIP သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္းစီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ေစ ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Source : www.asean-competition.org