အသံုးျပဳျပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

Thu, 02/01/2018 - 05:13 -- admin_ygn

           ျပည္တြင္းရွိ  အေျခခံလူတန္းစားမ်ား  အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ပမွအသုံးျပဳၿပီး စက္ဘီး (Used Bicycle) မ်ားအား ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္လည္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းလႊာ(၁^၂၀၁၈)အား ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  အဆိုပါ သတင္းလႊာအရ အသုံးျပဳၿပီးစက္ဘီး(Used Bicycle) မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳ၍မ ရေသာ စက္ဘီး ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ စက္ဘီး အဂၤါရပ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အသင့္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စက္ဘီးမ်ား ကိုသာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရွိ ရၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.commerce.gov.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

ၾကည္သာသစ္ႏိုင္

 

Local Trade News

Pages