အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား

Thu, 08/15/2019 - 06:49 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ PARK ROYAL HOTEL ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ အလုပ္ရံုေ ဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages