အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မွဳက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕၏ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္း အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၉)

Wed, 05/22/2019 - 04:31 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မွဳက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညွိႏွိဳင္းေရးအဖြဲ႕၏ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) သို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages