အလားအလာေကာင္းေသာ အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႔ရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ရင္ဆိုင္ေနရ

Fri, 09/07/2018 - 05:35 -- admin_ygn

         စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ရယူအသံုးခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အဓိကအခက္အခဲ(၃)မ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း  စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဟန္႔အတားမ်ား  (Rules and regulatory barriers) ကို ေက်ာ္လႊားရန္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခက္အခဲမွာ   သင့္ေလ်ာ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ား (Business partners) ရွာေဖြရန္ မလြယ္ကူျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအ ခ်က္မွာ   လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္ (Right talent) ငွားရမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္။ စင္ကာပူမီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Business Times ႏွ င့္ လန္ဒန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ  Standard Chartered Bank တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္တမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎စစ္တမ္းအရ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္(၅)ဦးကို ေမးျမန္းရာတြင္ (၄)ဦးမွာ"ကြၽန္ ေ တာ္တို႔ ကုမၸဏီဟာ လာမယ့္ (၃) ႏွစ္ကေန (၅) ႏွစ္အတြင္း အာဆီယံေစ်းကြက္မွာ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖို႕ျပင္ဆင္ေနပါတယ္" ဟူ၍ ေျဖဆိုပါသည္။
          အထက္ပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္  အာဆီယံ၏ တိုး တက္မႈအလားအလာေကာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံေစ်းကြက္ အတြင္း လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေန ေၾကာင္းစစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက    ေျပာၾကားေနသည္။အထက္ေဖာ္ျပပါ မီဒီယာႏွင့္ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အာဆီယံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွ င့္ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္(၁၂၉) ဦးကိုေတြ႔ဆံုၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္း၏အမည္မွာThe Business Times-Standard Chartered Leaders' Survey 2018 ျဖစ္ပါသည္။အြန္လိုင္းစစ္တမ္း (Online Survey) ကိုလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Small and medium-sized companies) ျဖစ္ၾက သည္။ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ  ၁၀ သန္းေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေရာင္းရေငြမွာ စင္ကာ ပူေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္  သန္း ၅၀ ၾကားတြင္ရွိ ေၾကာင္း၊ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြမွာ စင္ကာပူေဒၚလာသန္း ၅၀ မွ ၉၉ သန္းထိရွိ ေၾကာင္း အသီးသီးေျဖဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၾကီးမ်ားကို ေမးျမန္းရာ တြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ   ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြမွာ စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ လြန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ႏွစ္စဥ္ေရာင္းရေငြမွာ စင္ကာပူ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ မွ ၉၉၉ သန္းထိရွိေၾကာင္း၊ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ႏွစ္စဥ္ေရာင္းရေငြ စင္ကာပူ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၄၉၉ သန္းထိရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကပါ သည္။
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူလုပ္ငန္းရွင္အားလံုးနီးပါး (၉၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္း)သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ေနၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္လူႀကိဳက္မ်ားေသာေစ်းကြက္ မွာ မေလးရွားျဖစ္ၿပီး ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ စင္ကာ ပူႏွင့္ မေလးရွားၿပီးေနာက္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ တတိယပတ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာThe Business Times Leaders' Forum ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ "အာဆီယံက ကမ္းလွမ္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္သည္   ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိသည္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။
         စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကုမၸဏီ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္  စင္ကာပူမဟုတ္ေသာ အျခား အာဆီယံေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အာဆီယံေစ်းကြက္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လိုေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားေစ်းကြက္သည္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးေစ်း ကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္အတြင္း  အင္ဒိုနီးရွားေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုး ခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ လူႀကိဳက္္မ်ားေသာ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေျဖဆိုသူမ်ားကလည္း ျမန္ မာႏွင့္ကေမၻာဒီးယားကဲ့သို႔ေသာထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ (Emerging markets) ကို မ်က္စိက်လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အာဆီယံေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္၀င္စားေနရျခင္း မွာ အေၾကာင္းရင္း(၂) မ်ဳိးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ အဆိုပါေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအား (Domestic demand) တိုးတက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ  ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို ၀ယ္ယူေသာ ေဖာက္သည္၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား (Customer requests) ျမင့္ တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရးတိုးေနျခင္း (Region's growing wealth) ကလည္း အာဆီယံေစ်းကြက္ အတြင္း ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဓိက လႈံ႕ ေဆာ္ေပးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ ထိုမွ်သာမက အေရွ႕ေျမာက္အာရွမွ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား (Global exporters from Northeast Asia) ကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္ အတြင္း လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အာ႐ံုစုိက္ေနျခင္းမွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
           သို႔ေသာ္လည္းစစ္တမ္း၏၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေျဖၾကား သူမ်ားက ၎တို႔ကုမၸဏီသည္ လာမည့္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ အတြင္း  အာဆီယံေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အစီ အစဥ္မရွိေၾကာင္းေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ အဓိကအက် ဆံုးအေၾကာင္းရင္း၂ခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အျခား ေစ်းကြက္မ်ား၏ဆြဲေဆာင္မႈ   ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းမွာ  အာဆီယံေစ်းကြက္အတြင္းရွိ လုပ္သားအင္အား     ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ား  (Manpower Constraints) ျဖစ္ပါသည္။  အာဆီယံေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ထိပ္ဆံုးမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ  (၂)မ်ဳိးရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဆီယံေစ်းကြက္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအဟန္႔အတားမ်ား (Barriers on Local rules and regulations) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား (Suitable  business partners) ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (Asean Economic Community-AEC) ကို ပံုေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား တြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုပူးေ ပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုထားၾကပါသည္။ "အာဆီယံမွာ အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသတစ္၀န္းမွာ ကုမၸဏီေတြပိုၿပီး  ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရေတြက ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္"ဟူ၍ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားထားသည္။ "အာဆီယံမွာ အလားအလာေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊  လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ညႇိႏိႈင္း ေပါင္းစပ္မႈမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မတိုးတက္တာ။ လူတိုင္းက ကိုယ့္ အတြက္ပဲ ကိုယ္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ေနၾကတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းတယ္။ အလား အလာရွိၿပီး ေရွ႕မတိုးဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ပိုၿပီးႀကိဳးစား ဖို႔ လိုပါတယ္"ဟူ၍ အျခားေျဖဆို သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။
          "အေျခခံအေဆာက္အဦနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Infrastructure  and connectivity) တို႔ဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစတဲ့အခ်က္ (Enabler) ျဖစ္သလို စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတား (Bottleneck)လည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္"ဟူ၍  ေနာက္ထပ္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာၾကားထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေစ်းကြက္တြင္လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ လုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္  နည္းလမ္း ၂ သြယ္ျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ ၎တို႔အား အာဆီယံေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ဗဟုသုတမ်ား (In-depth market insights) ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အာဆီယံ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္ထံုးမ်ား (Local regulations and business practices) ကို နားလည္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေ သာ ေစ်းကြက္သို႔  ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ရက္ (Extensive International network) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
 

 

သိန္းျမင့္ေဝ

Soruce: businesstimes.com.sg

Local Trade News

Pages