အလားအလာရွိေသာ ပို႔ကုန္အမယ္သစ္ ဆီသီးအဆီ

Fri, 08/16/2019 - 04:16 -- admin_ygn

 

မ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္အသံုးဝင္ပံု

      ဆီသီးအပင္ (Tung Tree)သည္ အပူပိုင္း ေဒသအပင္မ်ားဟု ေယဘုယ်ေခၚေဝၚေသာ အပင္ မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ႏို႔ရည္ႏွင့္တူၿပီး ခါးသည့္ အေစးပါ ရွိေသာ အပင္ငယ္အႏြယ္တူမ်ိဳးကြဲအစုတြင္ပါဝင္သည္။ အာရွအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္ကြ်န္းမ်ားတြင္ မူလပထမေပါက္ေလ့ရွိၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အရြယ္ေရာက္သည့္ အပင္မ်ား၌ ႀကီးမား၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာအရြက္မ်ားရွိၿပီး အျမင့္(၁၈)မီတာ ေပ၆၀ထိ ျမင့္မားသည္။ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနေသာ အျဖဴေရာင္ပန္းမ်ားတြင္ ပြင့္ဖတ္သံုးခုႏွင့္ ဝတ္ဆံဖို ရွစ္ခုမွ ၂၀ အထိရွိေသာ ပြင့္မဝတ္ဆံတစ္ခုရွိပါ သည္။ အသားမ်ား၍ အေစ့မာေသာသစ္သီးမ်ား တြဲေလာင္းက်၍ သီးပါသည္။ အေစ့ မ်ားကို အပူ ေပးၿပီးအမႈန္႔ႀကိတ္ကာ အညိဳပုပ္ဆီျဖစ္ေအာင္ ဖိႀကိတ္လိုက္သည့္အခါ အမည္းေရာင္ (Tung Oil) ရရွိပါသည္။ အျဖဴေရာင္ Tung Oil ေရာေသာ အဝါ ရင့္ေရာင္ Tung Oil သည္ အပူမေပးဘဲ ဖိႀကိတ္ ထားေသာအေ စ့မွ ရရွိသည္။ အဆိုပါ အသီးမ်ားမွ Tung Oil ဟုေခၚေဝၚေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ဆီမ်ား ထြက္ရွိကာ ဆိုးေဆးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုး ျပဳပါသည္။ အစြမ္းထက္ေသာ အေျခာက္ဓာတ္ ပစၥည္းအျဖစ္ သေဘၤာေဆးမ်ား (Paints)၊ အေရာင္ တင္ေဆးဆီမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၿပီး ေရစိမ္စကၠဴႏွင့္ ပန္းအိုးမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။

မူဆယ္ေဒသတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳး

     ဆီသီးပင္ကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ မန္စီေဒသ၊ စန္ဂေရာ္အိုင္မွ ဆီသီးတစ္တင္းလွ်င္ ေငြဒဂၤါး(၁၀)ျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ မန္ၿပိန္ေက်းရြာအုပ္စု မန္ေနာင္ယာရြာ၌ ေဟာ္ဝါးဒူဝါခန္ဖုန္းဦး လဗ်လေဂါင္ႏွင့္ ဦးလဗ်ခါး လီ(နမ့္ခ်က္)တို႔က ပထမဆံုး စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆီသီးပင္ကို သီးသန္႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္ဖက္ၿခံမ်ားအတြင္း၌ ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ စနစ္ျဖင့္သာ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ ဆီသီးမ်ိဳးေစ့ မ်ားကို ႀကဲခ်ျခင္း  သို႔မဟုတ္  ေပါက္ျပားတစ္ခါ ေပါက္ၿပီး ေျမဖံုးကာခ်စိုက္သည့္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ ၾကသည္။

အထြက္ႏႈန္း

    ေျမဩဇာေကာင္းမြန္သည့္ ေျမေနရာမ်ား တြင္ စိုက္ပ်ိဳးပါက သံုးႏွစ္မွ စတင္သီးၿပီး၊ ပံုမွန္ေျမ မ်ိဳး၌ (၄-၅)ႏွစ္တြင္ အသီးစတင္သီးပါသည္။ အသီး စတင္သီးခ်ိန္မွ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အၾကာ အသီးသီးၿပီး သည့္ အပင္တစ္ပင္၏ ပ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္းမွာ ၁၀ ျပည္ခန္႔ရရွိသည္။ ဆီသီးေျခာက္တစ္တင္း၏ ပ်မ္းမွ်အေလး ခ်ိန္မွာ ၂၀ ကီလိုျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႕လြန္းပါက ၁၉ ကီလိုခန္႔သာရွိသည္။ ဆီသီးေျခာက္အခြံပါ ကီလို ၁၀ဝ ကို ႀကိတ္ခြဲပါက အဆီ ၂၃ ကီလို ထြက္ရွိသည္ ဟု သိရသည္။ ဆီသီးအား မူဆယ္ေဒ သ၌ စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၈၀ ခန္႔  ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း  ေဈး ေကာင္းမရျခင္း၊ ေဈးကြက္ မက်ယ္ျပန္႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆီသီးေဈးႏႈန္းမ်ား

      ဆီသီးေျခာက္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၀ဝ၂ - ၂၀ဝ၃ က တစ္တင္းလွ်င္က်ပ္ ၁၅၀ဝ၊ ၂၀ဝ၃ -၂၀ဝ၄ က တစ္တင္းလွ်င္က်ပ္၂၅၀ဝ၊ ၂၀ဝ၄ - ၂၀ဝ၅ ကတစ္တင္းလွ်င္က်ပ္ ၆၂၀ဝ၊ ၂၀ဝ၅ - ၂၀ဝ၆ ကတစ္တင္းလွ်င္က်ပ္၄၅၀ဝ၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ က တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္၁၈၀ဝ၀ ေပါက္ေဈး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈအေျခအေန

     မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိေသာ ဆီသီးပင္ စိုက္ဧကမွာ ခ႐ိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ျပဳစုထားရွိေသာစာရင္းအရ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂၇၄ ဧက၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃၅၄ ဧကႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၅၄ ဧက စိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာင္းခ်ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ

      မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္းမွ ဆီသီးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ ကိုင္သူမ်ားသည္ အသီးေျခာက္ႏွင့္ႀကိတ္ခြဲၿပီး ထြက္ ရွိေသာ (Tung Oil) ဆီသီးအဆီမ်ားကို တစ္ဖက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္မ်ားမွ အဆင္ ေျပသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနၾကပါ သည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္အေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ တရားဝင္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား ဆံုး႐ံႈး လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဆီသီး အဆီ (Tung Oil)ပစၥည္းအမယ္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဈး ကြက္သို႔ တရားဝင္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဈးကြက္ ရွာေဖြေပးရန္ လိုအပ္မႈ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ဖက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္လိုအား ရွိလာပါက ျမန္မာဘက္မွကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တရားဝင္အမယ္သစ္အျဖစ္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အလား အလာမ်ားရွိသည္။

     နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈက႑၌ ပို႔ကုန္တိုးတက္ ေရးအတြက္   မိမိတို႔ေဒသတြင္းမွ  ထြက္ရွိေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဈးကြက္ရရွိေရး၊ ေဈးေကာင္းရရွိၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ Stakeholder မ်ားအားလံုးက ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သီးႏွံမ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသအလိုက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ နည္း ပညာျဖင့္ စက္႐ံုမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ၾက ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေဈးႏႈန္းနည္းနည္း ရရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပို႔ေနမႈ၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္လွ်င္တစ္မ်ိဳး၊ မလိုအပ္လွ်င္တစ္မ်ိဳး ေဈး ကြက္ကစားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ယခုဆီသီးအဆီ(Tung Oil)အား ေျမာက္ျမားစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ပို႔ကုန္အလားအလာရွိ ေသာ အမယ္သစ္တစ္ခု ထပ္မံေပၚထြက္လာေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

ျမင့္ေဇာ္မိုး

Local Trade News

Pages