သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၃) လိုင်း နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်များအား သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 09/24/2015 - 08:37 -- eiprdep

သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၃) လိုင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်များအား (၃၀-၁၀-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ